Vezin Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Özellikleri

Vezin (ar. i.)Kelime olarak ölçü, tartı manâsını taşır. Edebiyat terimi olarak ise, nazımda âhenk vasıtası olarak kullanılan ölçü sistemlerinden her birini ifade eder. Türk Edebiyatında hece ve aruz vezni olmak üzere iki vezin kullanılmıştır, Türk dili ile yazılmış şiirlerin ilk vezni hecedir. İslâmiyet'ten sonra Arab ve İran şiiri tesiri altında meydana gelen Divan Edebiyatı şiirinde, aslında Arab şiirinin vezni...

Mesihi (Priştineli) Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

MESİHİ ( ? -1512)Osmanlı Divan şairi. Divan edebiyatında ilk kez şehrengiz yazmıştır.Priştine’de (bugün Kosova’da) doğdu, 30 Temmuz 1512’de Bosna’da öldü. Doğum tarihi bilinmiyor. Asıl adı İsa ya da Mesih’tir. Genç yaşında tımarlı sipahi iken İstanbul’a gitti. Bir süre medrese öğrenimi gördü. Hattatlığa merak sardı. Bu sanattaki ustalığı ve başarısıyla sadrazam Hadım Ali Paşa’nın divan kâtipliğine atandı. İçkiye aşırı...

Abidin Dino Kimdir Hayatı, Çalışmaları, Eserleri

Abidin Dino. Türk ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni (Doğum. 23 Mart 1913, İstanbul - Ölüm. 7 Aralık 1993, Paris).1913 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğu İsviçre ve Fransa'da geçti. Robert Kolej'de eğitim görürken, sanata duyduğu ilgi nedeniyle orta öğrenimini yarıda bırakarak resim, karikatür ve edebiyatla uğraşmaya başladı. Dino'nun ilk karikatür ve desenleri 1930'lu yıllarda Yarın gazetesinde, ilk yazıları Artist dergisinde yayımlandı. 1933...

Vezn-i Ahir Nedir, Ne Demektir, Özellikleri

Vezn-i Âhir Tasavvuf konularını işleyen Türk Halk Edebiyatı nazım şekillerinden birinin adı. Divan Edebiyatı nazım şekli olan musammata benzer. Aruzun müstef'ilâtün/müstef'ilâtün/müstef'ilâtün/müstef'ilâtün kalıbı lie yazılırlar. Her mısra kendi içinde dört bölüme ayrılır. Birinci mısraın 2.,  3. , 4. bölümleri, ikinci mısraın 1., 2., 3. bölümleri olur ve bu diziliş şiir boyunca sürüp gider. Harfle gösterecek olursak abcç-bcçd-cçde-çdef-..., şeklinde devam eder. Kafiyelenişi...

Hoca Mesud Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

MESUD (14. yy)Türk, şair. Anadolu Türkçe’sinin gelişmesinde etkili olmuştur.Mesud b. Ahmed, Kırşehir’de doğdu. Doğum, ölüm tarihleriyle ölüm yeri bilinmiyor. Hoca Mesud diye tanınır. Yaşamı üzerine hiçbir bilgi yoktur. Şair Şeyhoğlu Mustafa’nın hocasıydı. Bir aşk öyküsü olan 5568 beyitlik Süheyl ü Nevbahar mesnevisini 1350’de Farsça’dan Türkçe’ye çevirdi. Mesnevinin önsözüne göre, ilk bin beyiti yeğeni İzzeddin Mehmed çevirmiş, geri kalanını...

Abdullah Cevdet Karlıdağ Kimdir Hayatı, Edebi ve Siyasi Kişiliği

Sayfa 1 / 2 Abdullah Cevdet Karlıdağ. Osmanlı Devletinin son döneminde yaşamış düşünce adamı, şair. Yazılarında Cevdet, İbn-i Ömer Cevdet, Karlıdağ, Bir Kürt, Hacı Şakir imzalarını kullandı. Jön Türkler hareketini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularındandır. II. Meşrutiyet Dönemi Batılılaşma hareketinin öncülerindendir.9 Eylül 1869'da Malatya, Arapkir'de doğdu, 29 Kasım 1932'de İstanbul'da öldü. Tabur Kâtibi Ömer Vasfi Efendi'nin oğludur. İlköğrenmini...

Asalet Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Anlamı

Asalet, İfadenin bayağı söz ve tasavvurlardan arınmış olması meziyetini belirten edebiyat terimi.“Kök” demek olan asi kelimesinden gelen ve “Esaslı, köklü; soylu, nesep sa­hibi” mânasındaki bu isim. XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yenileşme dev­rinde yazılmış edebiyat bilgileri kitapla­rında Fransız retoriğinin tesiriyle üslû­ba ait bir terim olarak ortaya çıkmıştır. İlk defa Abdurrahman Fehmi'nin Tedrîsât-ı Edebiyye'sinde, Fransızca –noblesse’in karşılığı ve üslûbun umumi...

Necil Kazım Akses Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AKSES, Necil Kâzım (6 Mayıs 1908, İstanbul - 16 Şubat 1999, Ankara)Türk besteci. “Türk Beşleri” olarak anılan grubun üyesidir. Halk müziği ve klasik Türk müziği motiflerini çok sesli müziğin tekniğiyle bağdaştırmaya çalışmıştır.İstanbul’da doğdu. İlkokulda keman, ortaokulda viyolonsel eğitimi gördü. Darülelhan’da Cemal Reşit Rey’den armoni dersleri aldı. 1926’da liseyi bitirdi ve Viyana’ya gitti. Avusturya Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademisi’ne...

Abdülkerim Abdülkadiroğlu (Edebi Şahsiyetler)

(12 Haziran 1944 - 2 Şubat 2006 ) edebi_sahsiyetler/abdulkerim abdulkadiroglu Kastamonu doğumlu edebiyat araştırmacısı. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu'da, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1966) tamamladı. Kastamonu Müftü Yardımcılığı ve müfettişlik görevlerinden sonra, İngiltere'ye gitti. Ankara Milli Kütüphanede çalıştı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine geçti. Halen aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesidir. Türk...

Halk Şiirinde Ayak Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Ayak, Halk şiirinde kafiye karşılığı olarak kullanılan bir terim.Halk şiirinde kafiye, bazı yönleriyle di­van şiirindeki kafiyeden ayrılır. Divan şi­irinde kafiye sayılmayan sesler halk şi­irinde ayak kabul edilmektedir. Burada kafiyeyi meydana getiren kelimelerin cin­sine, yapısına, seslerin ince veya kalın oluşuna bakılmaz. Mısra sonlarında son sesin aynı ya da benzer olması, ayaklar arasında kulağa hoş gelen hafif bir ses benzerliği bulunması...

Beklan Algan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ALGAN, Beklan (1933, Erzurum - 27 Eylül 2010)Türk tiyatro yönetmeni. Denemeci tiyatro uygulamalarında bulunmuştur.Erzurum’da doğdu. 1952’de Robert Koleji bitirdikten sonra mühendislik öğrenimi için gittiği ABD’ de tiyatroyu, seçip bu dalda okudu; çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Şehir Tiyatroları’na girip oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Daha sonraları yalnızca yönetmenlik yapmaya yönelen Algan, 1966’da Muhsin Ertuğrul’un bu kurumun başından uzaklaştırılması üzerine...

Abdülhalim Memduh (Edebi Şahsiyetler)

edebiyat-sozlugu/okumak Abdülhalim Memduh, Türk edebiyat tarihçisi, oyun yazarı, şair (istanbul 1866-İngiltere 1905). Edebiyat tarihçisi, şair, tiyatro yazarı. Bazen Ali Seza imzasını kullandı. Lisan Mektebinde okudu. Hukuk'un ikinci sınıfında iken Mizan ve Muhit gazetelerinde yazdı. Bu yazılarından dolayı Trablus'a sürgüne gönderildi. 1900'de Avrupa'ya kaçtı. Fransa, İngiltere ve Tunus'ta yaşadı, İngiltere'de öldü. 1889'de Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye adlı...

Bahariyye Nedir, Bahariye Ne Demek, Hakkında Bilgi

Bahariyye, Türk ve İran klasik şiirinde teşbih kısmında bahar tasviri yapılan kasidelere verilen ad.Kelime sözlükte "bahara ait, baharla ilgili olan" mânasına gelmektedir. Bahâriyyelerde baharın güzelliği, bahar man­zaraları ve çiçekler türlü benzetmelerle ve oldukça soyut bir biçimde anlatılır. Divan şairlerine göre tabiat, hüner ve marifet göstermeye vesile olmaktan iba­rettir. Şair tabiatı gerçek manzarası ve kendi gözüyle görmekten çok kendin­den önce...