Tuna Okulu Nedir, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Tuna Okulu, 1500-1650 arasında, Avusturya ile Bavyera arasındaki bölgede etkinlik gösteren bir grup ressam, grafik sanatçısı ve mimarın, sanatlarındaki ortak özellikler için kullanılan bir addır. Okulun üslubu Geç Gotik dönem sanatçılarının ve özellikle de (Yaşlı) Lucas Cranach’ın geliştirdikleri yeni biçim anlayışı üstüne temellendirilmiştir. Bu anlayış iyice genişleyerek 1620 ve 1630’larda Bohemya, Macaristan, Yukarı Ren ve İsviçre’yi de içine alan...

Türkiye’de Soyut Resim

Türkiye’de Soyut Resim II.Dünya Savaşı sonrasında Batı’daki en yaygın sanat eğilimi soyut sanat anlayışı olmuştur. Özellikle aklın denetiminden bağımsız, otomatik yöntemlerle oluşturulmuş özgür bir fırça işçiliğine dayanan Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) en verimli çağını yaşamıştır. Bu tür eğilimler, Batı’yı yakından izleyen Türk resmine de geçti ve 1955-1970 arasında giderek yaygınlaştı. Çeşitli eleştirmen ve sanat yazarlarının soyut sanatı desteklemek amacıyla Paris’te...

Edebiyat Teorisi Nedir, Tanımı, Tarihi Hakkında Bilgi

Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Edebiyatın doğasını ve edebiyatı analiz etme yöntemlerinin sistematik bir şekilde incelenmesidir.

Caravaggioculuk (Tenebrizm) Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Caravaggioculuk (Tenebrizm) Caravaggio ’nun biçim anlayışı temelde katışıksız bir gerçekçiliğe ve tenebresso adı verilen ışık-gölge kullanımına dayanır. Çevreye, tek bir kaynaktan sert ve belli bir açıyla dağılan bu ışık, aydınlattığı nesneler üstünde birbirinden kesin olarak ayrılan ışıklı ve gölgeli alanlar oluşturur. Caravaggio ’nun gerçekçiliği ve tenebresso’sundan hareket eden ressamlara Caravaggiocu ya da Tenebrist denir. Sanat tarihindeki ilk Caravaggiocular Barto-lommeo Manfredi (1580-1620),...

Romanda Bakış Açısı

Tanrısal anlatım denilen yöntemde bakış açısı sınırsız denebilecek kadar geniştir. Büyük bir toplum kesimini ve uzun bir zamanı kapsayan Savaş ve Barış, Tom Jones gibi romanlarda, anlatıcı rahat bir biçimde her şeyi denetlemek ve yönetmek yetkisine sahip olduğundan, olayların akışını istediği zaman hızlandırır. 18. yy’dan başlayarak gelişen bir anlatım yöntemi ise — özellikle pikaresk romanlarda olduğu gibi — olayı...

Epik Nedir, Edebiyatta Epik, Hakkında Bilgi

Epik şiir türünün en eski örneği olan Sümer-Akad destanı Gılgamış (ykş. İÖ 2000),Homeros’ un İlyada ve Odysseia’sı (IÖ 800-700), Hesiodos’un Theogonia (Tannlann Doğuşu) ve Erga kai Hemerai (işler ve Günler) adlı destanlan (İÖ 700), eski Yunan edebiyatım yakından etkilemiş olan ve Kypria, Aithiopis, Küçük Ilyada, İliupersis, Nostoi adlı şiirleri içeren destan çemberi, sözlü şiir geleneğinin başlıca ürünleri arasında yer...

Alman Edebiyatında Coşkunluk Akımı (Sturm und Drang)

Alman Edebiyatında Coşkunluk Akımı (Sturm und Drang) Alman edebiyatında 1770’ten 1787’ye değin süren Coşkunluk akımının adı, Alman yazar Friedrich Maximilian Klinger’in (1752-1831) bir oyunundan kaynaklanır. 1750’lerde .doğmuş Alman yazarları 1770lerde verdikleri ilk gençlik ürünleriyle bu akımın oluşmasına yol açmışlar, Aydınlanma düşüncesinin karşısına yepyeni bir insan ve sanat anlayışıyla çıkmışlardır. Özellikle “özgürlük", “doğa” ve “dahi sanatçı" gibi üç kavram bu akımda önem...

Romantizm Sanat Akımı Kısaca, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Romantizm Kişisel duygu, değer ve ilgi alanlarını aşırı biçimde yücelterek gerçeği sadece bu açıdan değerlendiren sanat anlayışına Romantizm adı verilir. Romantik sanatçıların duygusal, öznel, içe dönük ve tepkisel bir tutumu vardır. Bu bağlam içinde kahramanlık, umutsuzluk, aşk, özlem, ölüm, yurtseverlik, toprağa bağlılık vb. gibi konuları işlerler. Romantik sanatçılar çeşitli anlatım biçimlerine yönelmişlerdir. Örneğin Tumer ve Theodore Rousseau herhangi bir görüntü ya...

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği Dönemi, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Bu dönemde Avrupa ’da Cezanne ve Kübizm ’in biçimsel kuruluşlarını vurgulayan anlayış yaygındı. Bu sanatçılar 1920’lerin sonlarına doğru Türkiye’ye döndükten sonra, 1908’de kurulmuş olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti nin (sonra Türk Ressamlar Cemiyeti, sonra Türk Sanayi-i Nefise Birliği, daha sonra Güzel Sanatlar Birliği) eğilimlerine, özellikle izlenimci (empresyonist) tavırlarına karşı çıkmışlardır. İzlenimciler’ in desen anlayışından yoksun olmalarını ve renk kullanımlarını eleştirerek...

İmgecilik Akımı Nedir, Özellikleri, Şairleri, Hakkında Bilgi

İmgecilik, İngiltere’de 1912-1917 arasında gelişen bir şiir akımının adıdır. ABD’li şair Ezra Pound ilk kez 1912’de ilkelerini saptamaya çalıştığı bu akımın kuramsal temeli konusunda T.E. Hulme’un (1886-1917) görüşlerinden yararlanmıştı. Hulme, Neu' Age ve başka bazı dergilerde yayımladığı yazılarında romantik bir yaşam ve sanat anlayışına savaş açmıştı. Romantizm ’in savruk ve soyut diline karşı klasikçi anlayışın disiplinini ve açık seçikliğini...

Milli Edebiyat Hareketi ve Hececiler

Milli Edebiyat Hareketi ve Hececiler Hece vezni, bir şiirde ya da nazım biçiminde yazılmış bir yapıttaki dizelerin eşit sayıda heceden oluşması kuralına dayanır. Veznin çeşitli kalıpları, her kalıbın da o kalıba uygun duraklama yerleri vardır. Hece vezninin dil zevki, dizelerdeki hece sayısı ile hecelerin eşitliğine olduğu kadar, durakların yerlerine de bağlıdır. 4+4=8’lik, 4+4+3=11’lik, 6+5=11’lik kalıplar, hece vezninin en yaygın kalıplandır....

Yeni Roman Akımı Nedir, Özellikleri, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

Yeni Roman Yeni Roman, 1950’lerde Fransa’da gelişen bir roman akımtdır. Farklı yaklaşımları olmakla birlikte, geleneksel romanının sınırlarını ve kalıplarını yıkma amacında birleşen yazarların oluşturduğu Yeni Roman, bir karşıt-roman akımı olarak nitelendirilmiştir. Robbe-Grillet, M.Butor, N.Sarraute, C.Simon, M.Duras, R.Pinget, Jean Lagrolet (1918), Claude Ollier (1922), Claude Mauriac ve Bruce Morrissette gibi yazarlar bu türde örnekler vermişler, aynca Robbe-Grillet Pour un nouveau roman...

Barok Resim Sanatı, Sanatçıları, Özellikleri, Gelişimi, Dönemi, Hakkında Bilgi

Barok Resim Batı resim sanatının yaklaşık 17.yy in başı ile 18.yyin ortalan arasında kalan zaman dilimi, Barok anlayışın biçimlenip geliştiği dönemdir. Ancak bu dönemde Gerçekçilik ’e (Realizm) ve Klasikçilik’e dayanan anlayışlar da, az da olsa, varlıklannı sürdürmüşlerdir. Bu akımlann temsilcileri olan Caravaggio ve Anibale Carraca, sanatlanmn aynı zamanda içerdiği barok özelliklerden ötürü, bu üslubun da hazırlayıalan sayılırlar. Barok resim, temelde, Michelangelo,...

Bağlamsal anlam Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Bağlamsal anlam nedir? Bir sözün kullanılan veya amaçlanan bağlama göre anlam kazanması

Toto Kimdir, Hayatı, Filmleri, Hakkında Bilgi

TOTO (1898-1967) İtalyan sinema oyuncusu. Ülkesinin en ünlü ve en sevilen güldürü oyuncusu olmuştur. 15 Şubat 1898’de İtalya’da, Napoli’de doğdu, Roma’da öldü. Asıl adı Antonio de...

Anasoyluluk Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : 1.

Denklemek Nedir? Denklemek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "denklemek" ne demek?1. Denk duruma getirmek Cümle içinde kullanımı Emri alır almaz yatağı yorganı, bakırı, çamaşırı denkledi. -...

Aziz Ogan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OĞAN, Aziz (1888-1956) Türk, müzeci. İzmir Arkeoloji Müzesi’ni kurmuş ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin müdürlüğünü yapmıştır. İstanbul’da doğdu, 5 Ekim 1956’da aynı kentte öldü. 1903-1907 arasında Sanayi-i...