Ömer Hayyam Rubaileri -4

Aşk ki gerçek değilse, tutkusu olmaz. Ateşi köze döner, kokusu olmaz. Aşık olan gün, gece, ay ve yıl yanar; Güneş, ışık, rahat ve uykusu olmaz.                             *     *    *     *     * Bir elde kadeh, bir elde Kuran; Bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam müslüman. *     *    *     *     * ...

Gülistan Sadi Şirazi Kitap Özeti, Konuları, Hakkında Bilgi

Gülstan Hakkında:Hiç şüphesiz, Sadi-i Şirazi‘nin(ö. 691/1292) en ünlü eseri Gülistan‘dır. Farsça yazılmış olan eser­de düz yazı ile şiir karışık olup bir ön söz ve sekiz bölümden meydana gelir. Eserin bölümlerinden de anlaşılacağı gibi ko­nular daha çok ahlak ve terbiye ile ilgilidir. Ayrıca anlatılmak istenen her konuyla ilgili hikayelere de yer verilmiştir. Bu hi­kayelerin birkısmı yazarın kendisine aitken, birkısmı da...

Gülistan Sadi Şirazi Kitabı, Konuları, Özeti, Hakkında Bilgi

Gülistan. Sa'dî-i Şîrâzî'nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça eseri.Salgurlu hanedanından Ebü Bekir b. Sa'd b. Zengî adına 656'da (1258) kale­me alınmıştır. Gerek kendi türü (makâme") içinde gerek sanat değeri bakımın­dan taklit edilemeyen bir eser olan Gülistan münâcât. na't ve yazılış sebebini anlatan bir önsözden sonra padişahla­rın hal ve hareketlerini, dervişlerin ah­lâkını, kanaatin faziletini, susmanın fay­dalarını, aşk ve gençliği, güçsüzlük ve...

Ensabül Eşraf Nedir, Kitabı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ensâbü'l-eşraf. Belâzürî'nin (ö. 279/892-93) ensâb ve tabakat esasına göre yazdığı İslâm tarihine dair meşhur eseri.Belâzüri'nin zamanımıza intikal eden iki eserinden biri olan Ensâbü'l-eşraf Câhiliye devri, Hz. Peygamber'in hayat ve şahsiyeti, Hulefâ-yi Râşidîn, Emevîler ve Abbasîler'in ilk dönemi için önem­li bir kaynaktır. Eserden bahseden veya iktibasta bulunan kaynaklarda en-Neseb, el-Ahbâr ve'l-ensâb, Cümeîü ne-sebi'l-eşrâf, et-Târîhu'l-meşhur, En-sâbü'l-eşrâf ve ahbâruhum, Târîhu'î-eşrâf, el-İstikşâ ii'I-ensâb...

Annales Tarih Okulu, Anlayışı, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

Annales Tarih OkuluGünümüzde Fransız tarihçi Fernand Braudel’ in bilimsel kişiliğinde en tanınmış temsilcisini bulan bu tarih anlayışı adını 1929’da Fransa’nın Strasbourg kentinde yayımlanmaya başlayan Annales d’Histoire Economique et Sociale (“İktisadi ve Sosyal Tarih Yıllığı”) dergisinden alır. Kurucuları, Strasbourg Üniversitesi’nden tarih profesörleri Lucien Febv-re* (1878-1956) ve Marc Bloch’tur (1886-1944). Annales Tarih Okulu diye anılan tarih araştırmacıları önceleri bu dergi etrafında...

Diriliş Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Diriliş, Savaş ve Barış ile Anna Karenina'dan sonra Lev Tolstoy'un üçüncü büyük romanıdır. Anna Karenina'dan yirmi yıl sonra 1899'da yazılan eser, ruhani bir "diriliş"i konu almasına rağmen, Tolstoy'un sürekli hakikâtten uzaklaşmakla suçladığı kilise romanının bazı bölümlerini suçlamış ve Tolstoy'u tanrıtanımaz (ateist) ilan etmiştir.  Eser 1901 yılında kilise tarafından aforoz edilmiştir.