Kelile ve Dimne Nedir, Yazarı, Özeti, Türü, Konusu, Hakkında Bilgi

Kelîle ve Dimne. Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.Eser Arapçalaşmış adını, ana kaynağı­nı oluşturan ve muhtemelen III. yüzyılda Hint hükümdarlarından birinin oğullarını eğitmekle görevlendirdiği bir Vişnu rahi­bi tarafından şehzadeler için hazırlanan Pançatantra beş düşündürücü nasihat kitabıj adlı eserdeki iki çakal kardeşten Karataka ve Damanaka, Pehlevî dilinde Kelîleg ve Demneg) alır. Sâsânî Kisrâsı Hüsrevl. Enûşirvân zamanında(531-579) tabip Bürzûye'nin...

“Free-Form” Caz

“Free-Form” CazCaz 1930’ların sonundan başlayarak başlangıcındaki doğaçlama ve yoğun duygusal iletişim özelliklerini yitirme yoluna girdi. Benny Goodman, Glenn Miller gibi beyaz müzisyenlerin kurduğu büyük orkestralar ve bu orkestraların giderek popüler düzenlemelere yönelmeleri, kimi siyah cazcılar tarafından özgün “caz ruhu” nu tehdit eden gelişmeler olarak değerlendirildi. Bu popülerleşme eğilimine karşı çıkan Dizzy Gillespie, Charlie Parker gibi sanatçılar I940’lı yıllarda cazın...

Ahkamu’s Sultaniyye – Ferra Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ahkâmü's-sultâniyye. Hanbelî fakihi Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın (ö. 458/1066), devletin esas teşkilât ve idaresiyle ilgili fıkhî ahkâmı bir araya toplayan eseri.Ebû Ya'lâ Muhtasarü'l-muctemed fi uşûli'd-dîn adlı bir başka eserindeki imamet (devlet reisliği) bahsini bu ese­rinde temel olarak kullanmıştır. Nite­kim el-Ahkâmü's-sultâniyye'nn mu­kaddimesinde müellif bu konuya temas etmiş ve adı geçen eserinin imamet bahsini yeniden ele alarak bazı ekleme ve çıkartmalarla bu...

Notre Dame’ın Kamburu Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo'nun 6 ay gibi bir sürede yazdığı, 1831 yılında yayınlanan ve Fransa’da krallık döneminin karanlık günlerinden kesitler veren eseridir. Okunması gereken evrenselleşmiş ve dünya klasiklerinin şaheserlerindendir. Notre Dame'ın Kamburu, Hugo'nun en parlak dönemlerinden birinde yayımlandı. 1831'de yayımlanan Notre Dame de Paris'in roman kahramanlarından biri öylesine etkili oldu ki Notre Dame'ın Kamburu adıyla tanındı. Victor Hugo...

Güldeste-i Riyaz-ı İrfan Kitabı, Yazarı, Konusu, Hakkında Bilgi

Güldeste-i Riyâz-ı İrfan. İsmail Belîğ'in (ö. 1142/1729) Bursa'da ölmüş veya orada yaşamış ünlüler hakkındaki hal tercümesi kitabı.Güldeste-i Riyâz-ı İrfan, Tezkire-i Belîğ; Târih-i Vefeyât-i Beliğ Efendi, Güldeste-i Belîğ, Güldeste, Târih-i Burûsa gibi isimlerle anılan eserin tam adı Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefeyât-ı Dânişverân -ı Nâdiredân "dır. Müellif müsveddesinde eserin adını önce "Gül­deste-i Riyâz-ı Erbâb-ı Kemâl-i Burûsa" olarak koymuş, daha sonra...

Üretici – Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı

Üretici - Dönüşümsel Dilbilgisi KuramıChomsky’nin I957’de Syntactic Structures (“Sözdizimsel Yapılar”) kitabıyla ortaya koyduğu üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramı, 1965’te çıkan ve kısaca Aspects diye anılan Aspects of tbe Theory of Syntax (“Sözdizim Kuramının Çeşitli Yönleri”) adlı yapıtında bazı değişikliklere uğrayarak daha kapsamlı bir dilbilim kuramı haline gelmiştir. Chomsky, Saussure’ün dil yaklaşımında rastlanan dil (lan-gue) ve söz (parole) ayrımlarına çok yakın olan,...

Methiye Nedir, Özellikleri -İslam Tarihinde- Hakkında Bilgi

Methiye. Klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kişi ve topluluklarla çeşitli mekânların övülmesi maksadıyla yazılmış şiir.Sözlükte "övmek, birinin meziyetlerini dile getirmek" anlamındaki medh kökü­nün sonuna nisbet eki getirilerek yapıl­mış olan medhiyye kelimesi Türkçe'de "övgü şiiri" mânasında kullanılan bir ede­biyat terimidir. Methiye daha çok kaside şeklinde yazıldığından önceleri "kasîde-i medhiyye" olarak anılmış, daha sonra sa­dece medhiyye şekli kullanılmıştır. Arap edebiyatında...

Kıssahan Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Kıssahan. Eskiden halk arasında, konaklardave saraylarda kıssa, hikâyeve masal anlatan halk sanatkârların averilen ad.Arapça kıssa ile Farsça hân (okuyan/ anlatan) kelimelerinden oluşan kissahan yanında bazan kıssagû (kıssa söyleyen), kıssa perdâz (kıssa düzenleyen), kıssagüzâr (kıssa ortaya koyan) gibi tabirler de kul­lanılmıştır. Kıssa ile aynı kökten türeyen kâss kelimesi ise "kıssa ve destan anla­tan" demektir. Şark-İslâm edebiyatların­da kussâs, kıssa han, nakkâl,...

Kerem ile Aslı Hikayesi Kısaca, Karakterleri, Hakkında Bilgi

Kerem ile Aslı, 16. yüzyıl halk edebiyatı ürünü. Albanya, Anadolu, Azerbaycan, Ermenistan bölgelerinde anlatılmaktadır.

Hikem-i Ataiyye/Hikem’ül Ataiyye Kitabı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hikemü'l-'Atâ'iyye. Şâzelîyye şeyhlerinden İbn Atâullah el-İskenderî'nin (ö. 709/1309) sözlerini ihtiva eden eseri.Tasavvufun değişik alanlarına ışık tu­tan müellife ait 300 kadar hikmetli sözle onun dostlarına yazdığı mektuplardan bazı parçalar ve bir münâcâttan meyda­na gelmektedir. İbn Atâullah'ın. mürşi­di Ebü'I-Abbas el-Mürsfye takdim ettiği eserde tasavvuf! hayat ve düşüncenin en tartışmalı konuları çok dikkatli bir üslûp­la özlü bir şekilde anlatılmıştır. "Nurlar kalplerin ve...

Parnasizm Nedir, Özellikleri, ve Temsilcileri, Hakkında Bilgi

Romantik şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya çıkmıştır. * Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir. * Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur. * Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır. * Kelimeler seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir. * Kafiye ve Redife önem verilir. * Romantizm'de bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne dönüşmüştür. * Temsilcileri: Gauthier, Theodore Debanvaille, Francois Coppee, Jose Maria De...

Akıntıya Karşı şiiri – Odisseus Elitis şiirleri

Akıntıya KarşıAkıntıya karşı yüzerek Bir başka iklimde saydamlığı arayan halik Hiçbir şeye inanmayan el Ben bugün o dünkü ben değilim Bana duymayı öğretti rüzgârgülleri Geceleri eritip tersyüz ediyorum sevinçleri Bir güvercinliği açıp unutuş saçıyorum Ve çıkıp gidiyorum arka kapısından göğün Hiçbir şey söylemeden bakışlarımla Saçlarına karanfil gizleyen Bir çocuk gibi.(Odisseus Elitis; Türkçesi: Cevat Çapan)

Kitab-ül-Hayevan – Cahiz Kitabül Hayvan, Konuları, Hakkında Bilgi

Kitâbu'l-hayevân. Câhiz'în (ö. 255/869) canlı türlerine dair eseri.Canlı türlerini daha ziyade edebî bir yaklaşımla ele alan eser Câhiz'in kendi ifa­desine göre hayatının sonlarına doğru te­lif edilmiştir. Kitap, çeşitli kültürlerin ortaya koyduğu canlılara ilişkin bilgileri derleyen bir çalışma olarak nitelendirilmekteyse de Câhiz'in varlık tasnifinde dayandığı il­keler ve dehrîlere yönelik eleştirileri göz önünde tutulduğunda evrensel bir bakış açısıyla, fakat genelde İslâm...