Kırk Hadis Nedir, Yazarları, Konuları, Hakkında Bilgi

Çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adı.Arapça'da erbaûn hadîs, Farsça'da çi­hil hadîs, Türkçe'de kırk hadis diye anı­lan kitap türü, II. (VIII.) yüzyılın ikinci ya­rısından itibaren ortaya çıkmış olup ko­nuyla ilgili derleme faaliyeti, "Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kim­seyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler toplu­luğu arasında diriltir" mealindeki zayıf bir hadise dayanmaktadır. Hadisin çoğu ri­vayeti...

İspanyol Edebiyatı (Dünya Edebiyatı)

cervantes_1.jpg" border="0" align="left" />CERVANTES * Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır. * Döndükten sonra "DON KİŞOT" romanını yazmıştır. (İlk modern roman) * Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu. * Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

Marizibill Şiiri – Guillaume Apollinaire Şiirleri

Büyük bir caddesinde Kolonya’nın Bir gider bir gelirdi akşam vakti Herkese cömert, şirin, cana yakın Bitince kaldırım gider içerdi Basık meyhanelerde yorgun argınKuru tahtalarda yatmaya razı Alyanak kumral bir oğlan yüzünden Bir Yahudi sarmısak kokar ağzı Çin dönüşü Şanghay kerhanesinden Çıkarıp getirmişti kızcağızıÇok görmüşlüğüm var böylelerini Omuzlarına ağır gelir kader; Kararsız, rüzgârda yaprak misali Gözleri kısık lâmbalara benzer Kalpleri işler kapıları...

Yapısalcı Eleştiri

Kimi yazarların farklı öncüler aramayı sürdürmelerine karşın, Yapısalcılık’ın üzerinde genellikle birleşilen kaynağı F.de Saussure’ün Cours de linguistique generale (Genel Dilbilim Dersleri) adlı yapıtıdır. Saussure bu kitabında dil/söz, ses/anlam, eşsürem/artsürem, sistem/öğe, özdeşlik/karşıtlık gibi kavramları ortaya koyup tanımlayarak geleneksel dilbilimden kesinlikle ayrılan yepyeni bir yöntemin temellerini atmıştır. Saussure’ün izinden yürüyenlerin 1926’da kurdukları Prag Dilbilim Okulu, Moskova Dilbilim Okulu’nun dağılmasıyla bünyesine katılan...

Ana Kimin Eseri, Kimin Kitabı, Romanı, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Ana, Maksim Gorki'nin yazdığı romandır. 1917'deki Rus devrimi öncesindeki Rus işçi sınıfının yoksul yaşantısını anlatmaktadır.

Mizah Nedir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Mizah. Edebiyatta düşünceleri espri ve nükteyle süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşidi.Aslı, "şaka ve latife yapmak" anlamın­daki mezh kökünden masdar ismi olan müzâhtır. Kelime Kur'an'da geçmemek­le beraber hadislerde mezh kökünden çe­şitli türevler bulunduğu gibi bir hadiste "düâbe"nin mizah anlamına geldiği belirtil­miştir. Edebî eserlerde "cidd"in ağır başlılık karşıtı olarak daha çok hezl, bazan da mezh kullanılmıştır.Mizah, düşünceleri şaka ve nüktelerle...

Ecinniler Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Ecinniler, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin 1872 yılında yayımlanmış romanıdır. Türkçeye Cinler adıyla da tercüme edilmiştir.

Aklından Bir Sayı Tut Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Aklından Bir Sayı Tut (İngilizce: Think of a Number), John Verdon'un 2010 yılında yayınlanan ilk romanıdır. Roman, emekli cinayet dedektifi David Gurney hakkında bir polisiyedir.

İspanyol Tiyatrosu’nun “Altın Çağı”

Rönesans’la birlikte gelişen ulus kavramının sanat alanına getirdiği bir özellik de geniş alanlara yayılmış insan topluluklarına ortak yasalar, değerler ve inançlar çevresinde çelişme olanakları sağlamasıydı. Bu dönemde Ispanya ve Ingiltere edebiyat ve tiyatro alanında da parlak sanatçıları yetiştiren toplumlar oldular. Özellikle 16. yy Ispanya’sında, V.Carlos ve II.Felipe zamanında ele geçirilen yeni topraklardan gelen zenginlik, sarayın ve Kilise ’nin kesin...

Ahkamul Kuran – Herrasi Tefsiri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ahkâmü'l-Kur'ân. Şafiî fakihi ve müfessir Kiyâ el-Herrâsî'nin (ö. 504/1110) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.İmam Şafiî'nin Beyhaki tarafından derlenen Ahkâmü'l-Kur'ân' ahkâm âyetlerinin tamamını ihtiva etmediği için, Kiyâ el-Herrâsî diye tanınan Ebü'l-Hasan İmâdüddin Ali b. Muhammed et-Taberi'nin bütün ahkâm âyetlerini tef­sir eden bu eseri Şâfiîler'ce en önemli fıkhî tefsirlerden biri olarak kabul edil­miştir. Eserde âyetler tefsir edilirken önce muhtemel mânaları üzerinde...

Mektubat – İmam Rabbani Nedir, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mektûbât. İmâm-ı Rabbânî'nin (ö, 1034/1624) mektuplarından derlenen eser.Bir mutasavvıf tarafından yazılan en kapsamlı ve en meşhur mektup külliyatı olup tevarüs ettiği ve geliştirdiği Nakşi­bendî geleneği hakkındaki başlıca kaynak durumundadır.Mektûbât, her şeyden önce İmâm-ı Rabbânî'nin manevî tekâmül sürecini göstermesi bakımından önem taşımakta­dır. Eser ayrıca onun mürşidi Bâkî-Billâh ve halifeleriyle olan münasebetlerini, vahdet-i şühûdun vahdet-i vücûda tercih edi­lebilirliği gibi konularda geliştirdiği...

Mansurname Nedir, Yazarı, Türü, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mansurnâme. Niyazi'nin (XV. yüzyıl) Hallâc-ı Mansûr'a dair manzum menâkıbnâmesi.Hallâc-ı Mansûr'un hayatını, tasavvufî görüşlerini, kerametlerini ve öldürülüşü­nü anlatan Mansurnâme, Ferîdüddin Attâr'a ait olduğu söylenen Farsça sekiz bin beyitlik Cevherü'z-zdi ile yine onun Tezkiretü'l-evliyâ' adlı eserindeki Hallâc'a dair bölümün serbest, muhtasar bir çevirisi niteliğindedir.XIV. yüzyılın sonlarıyla XV. yüzyıl başla­rında yaşadığı sanılan Niyâzî mahlaslı bir şairin yazdığı eser bazı muahhar nüsha­larında Niyâzî-i...

Mantıku’t-Tayr Kimin Eseri, Türü, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mantıku't-tayr. Ferîdüddin Attâr'ın (ö. 618/1221) tasavvufi mesnevisi.Bazı nüshalarında adı Makalât-ı Tuyûr, Makâmât-ı Tuyûr, Tuyûrnâme şeklinde kayıtlı olan ve nüshalar arasın­daki farklılıklar dikkate alındığında 5000 beyti biraz aşan eser otuz bir bölüm (ma­kale) halinde remel bahriyle kaleme alın­mıştır. Hamd, tevhid, münâcât, na't ve dört halife ile ashabın övgüsüne ayrılan bir girişin ardından mesnevi hüdhüde merhaba ile başlar ve 583 yılı...