Cahim Nedir, Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Cahîm, Genel olarak cehennemi veya onun azabı en şiddetli tabakalarından birini ifade eden terim.

Sözlüklerde geçen anlamı : “şiddetle tutuşmuş alevli ateş, kat kat yanan ateş. çukurda yanan bü­yük ateş” veya “derin vadi” gibi anlam­lara gelir. Bazı şarkiyatçılar Kur’an’daki cahîm kelimesinin, Eski Ahid ile onun Ârâmîce tefsirlerinde bulunan ve “saf ateş ocağı” mânasına ge­len İbrânîce gehinnom kelimesinden gel­diğini ileri sürmüşlerdir. Arap dilcilerine göre ise cahîm Arap­ça asıllı bir kelime olup İslâm öncesi Arap şiirinde de mevcuttur. Nitekim Taberi’nin naklettiği bir mısrada Câhiliye devri şairlerinden Ümeyye b. Ebü’s-Sait’in bu kelimeyi kullandığı görülmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi altı yerde ge­çen cahîm, cehennem için kullanılan ye­di isim (cehennem, cahîm, hâviye, saîr, lezâ, sakar, hutame) içinde cehennemden sonra en çok tekrar edilenidir. Üç yerde belirsiz isim veya sıfat (cahîm), diğer yer­lerde ise belirli isim olarak (el-cahîm) ge­çer. Bunlardan, Hz. İbrahim’in atıldığı ateşi ifade eden biri (Sâffât 37/97) dışındakiler “cehennem” veya “cehen­nemde bulunan şiddetli ateş” mânasını taşır. İlgili âyetlerde belirtildiğine göre cahîmin dibinden, cehennemliklerin yi­yeceği olan ve şeytanların başlarına ben­zeyen zakkum ağacı çıkar(Sâffât 37/ 64-66) Ölümden sonraki diriliş gerçek­leşince cahîm tutuşturularak herkese apaçık bir şekilde gösterilecek(Tekâsur 102/6) ve zalimlerle yardımcıları ona doğru sevkedileceklerdir(Sâffât 37/ 23) Yine bu âyetlerde kaydedildiğine gö­re Allah’ı tanımayanlar, peygamberlere verilen mucizeleri ve ilâhî kitapları ya­lanlayanlar, kâfirler, zalimler, sapıklar, günahkârlar, yeniden dirilişi ve âhiret âlemini inkâr edenler, azgınlık yolunu tutup dünya hayatını tercih edenler, amel defterleri sol taraftan verilenler cahîmin ortasına atılacak; buna karşılık müttakiler ve günahlarından tövbe edip ilâhî buyruklara uygun hareket edenler onun azabından korunacaklardır.

Cahîm hadislerde de cehennem kar­şılığında ve onun isimlerinden biri ola­rak kullanılmıştır.

Bazı müfessirler, kelimenin sözlük an­lamına ve zayıf kabul edilen bir kısım rivayetlere dayanarak cahîmi cehennemin altıncı tabakası olarak yorumlamışlar ve buranın Arap müşriklerine has oldu­ğunu ileri sürmüşlerdir. Elmahlı ise cahîmin cehennemin en şiddetli tabakası olduğunu kaydeder. Bir kısım müfessirler de cehennem hak­kında kullanılan yedi isimden her biri­nin onun kapılarının adı olduğunu söylemişlerse de bu yorum isabetli görül­memiştir. Şiî kaynaklarının bir kısmı cahîmi ce­hennemin en üst ve azabı en hafif ta­bakası olarak gösterir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi