33Sosyoloji Sözlüğü

BUTUNCULUK

 

BUTUNCULUK

 

Toplumların birbirini
etkileyen sistemler ya da bütünler şeklinde görülmesi gerektiği öğre­tisine
bütüncülük adı verilir. Bu nedenle çö-zümlemebireysel aktörlerin davranışından
de­ğil, büyük-ölçckli kurumlardan ve onlann bir­biriyle olan İlişkilerinden
başlatılır. Bu görüş uyarınca toplumlar, bireylerin özelliklerinden
çıkarsamayacak bütünler şeklindeki nitelikle­re sahiptirler.

Başka ve daha genel
bir İfadeyle bütüncü­lük, bütün varlıkların birbirleriyle İlişkili hal­de
bulunduklarını, birbirlerini etkilediklerini, bundan dolayı herhangi bir şeyi
İnceler ve araştırırken o şeyin başkalarıyla olan tüm iliş­kilerini,
bağlantılarını dikkate almak gerektiği­ni ileri süren anlayıştır. Böylece
ilişkilerden ve bağlantılardan oluşan, fakat bu ilişkiler ile bir­birine
bağlanan unsurları aşan ve onlardan da­ha üst bir gerçekliğe sahip olan yapının
varlığı­na işaret edilir.

(SBA)