Nedir ?

Burak Ne Demek/Demektir, Ne Anlama Gelir, Miraçta Burak Hakkında Bilgi

Burak, Mi’rac gecesinde Hz. Peygamber’i taşıdığı rivayet edilen binek.

Burak “parıldamak, şimşek çakmak” anlamına gelen Arapça berk ke­limesinden türetilmiş olup renginin saf ve parlak oluşu veya çok hızlı hareket edişi sebebiyle bu adı almıştır.[91]

İsrâ sûresinin ilk âyetinde, Allah’ın bir gece Hz. Muhammed’i Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya kadar yürüttüğü bildi riliyorsa da söz konusu âyette bu yolculuğun burakla gerçekleştiğine dair herhangi bir işaret yoktur. Konu ile ilgi­li hadislerde yer alan ayrıntılı bilgilere göre yolculuk Mescid-i Aksâ’dan sonra semaya yükseltilmek suretiyle devam etmiştir. Cebrail’in de refakat ettiği ve İslâmî kaynaklarda “isrâ” ve “mi’rac” di­ye adlandırılan bu gece yolculuğu ha­dislere göre burak denilen bir binekle gerçekleşmiştir. Kaynaklar bu bineğin beyaz renkli ve fevkalâde süratli oldu­ğunu, katırla eşek arası bir yapıya sahip bulunduğunu bildirirler. İsrâ olayını an­latan hadislerin bir kısmında burakın, yukarıda belirtilen vasıflarından başka uzun kulakları ve uy­luklarına bitişik iki kanadının bulundu­ğu, bu kanatları sayesinde bir adımda gözünün görebildiği en uzak mesafeyi katedebildiği de kaydedilmektedir. Bazı kaynaklara göre de Hz. Peygamber buraka yaklaşıp binmek istediği sırada bu­rak huysuzluk etmiş, fakat Cebrail’in, o zamana kadar taşıdığı kişiler içinde en faziletli insanın şu anda kendisine bin­mekte olan kişinin olduğunu hatırlat­ması üzerine utancından ter dökmüş­tür. Hadislerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber Cebrail ile birlikte Mescid-i Aksâ’ya vardığında buraktan inmiş. Ceb­rail burakı eskiden kalmakta olduğu ye­re götürmüş ve bağlamış, Resül-i Ek­rem de orada bulunan peygamberler cemaatine imam olarak namaz kıldirmıştır. Cebrail’in Resûlullah’la birlikte buraka binip binmediği konusu ihtilaflıdır. Hâkim’in el-Müstedrek’ınde (IV, 606), Hz. Peygamber’e burak getirildiğinde Cebrail’in de arkasına bindiği tarzında Ebû Hamza Meymûn el-A’ver’den riva­yet ettiği hadis konu ile ilgili diğer ha­berlerle desteklenmemiştir.

Mi’racın İslâm literatürüne girdiği şek­liyle Hz. Peygamber’e has bir mucize ol­duğu bilinmektedir. Burak olayı da mi’rac sırasında meydana gelen tabiat üstü bir­çok olaydan biri olarak kabul edilmeli­dir. Deney ve gözlem dünyasının dışın­da vuku bulan bu tür olayların tabiatta gözlenen kanunlarla değerlendirilmesi mümkün değildir.

Burak Resûl-i Ekrem’den başka diğer peygamberlere de hizmet etmiştir. Taberi’nin naklettiği bir rivayette Hz. İbra­him’in Kabe’yi ziyarete giderken bu bi­neği kullandığı belirtilmekte ve bu se­beple buraktan “İbrahim’in bineği” (dâbbetü İbrahim) şeklinde söz edilmektedir. Ayrıca kıyamet günü, mahşer yerinde bulunan ümmetlerine ulaşabilmeleri için peygamberlere binek verileceği, Salih peygamber devesine bi­nerken Hz. Muhammed’in de kızı Fâtıma ile birlikte buraka bineceği ve o gün burakın sadece kendisine tahsis edile­ceği gibi hususlar da konu ile ilgili riva­yetlerdendir

Diyanet İslam Ansiklopedisi