Tarih

Bünyamin Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Bünyamin, Hz. Ya’kub’un en küçük oğlu ve Hz. Yûsuf’un öz kardeşi.

Kur’ân-ı Kerîm dışındaki kaynaklarda ve özellikle yahudi kutsal kitabında Bünyâmin hakkında ayrıntılı bilgi mevcut­tur. Ahd-i Atîk’te Bünyâmin Binyamîn olarak geçmekte ve Ya’kub’un Rahei ad­lı karısından doğduğu belirtilmektedir. Ya’küb’un diğer çocuk­ları o Harran’da dayısının yanında bulun­duğu sırada doğmuş, Bünyâmin ise Har­ran’dan Ken’an’a döndükten sonra dün­yaya gelmiştir. Bünyâmin’in doğumu sı­rasında ölen annesi ona Benoni (kede­rimin oğlu) adını koymuş, fakat babası onun adını “uğur ve bereket” anlamın­da Bünyâmin (sağ elin oğlu) diye değiştir­miştir. Bünyâmin’in babası nezdindeki değerine ve Hz. Yû­suf’un Mısır’daki İkameti esnasında di­ğer kardeşleriyle olan münasebetlerine dair Tevrat’ta verilen bilgiler büyük ölçüde Kur’an’daki bilgilere uymaktadır. Bünyâmin kelimesi Ahd-i Atîk’te İsrâiloğullan’nın on iki sıbtından birinin yani Bünyâmin neslinden gelen­lerin de adıdır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Yûsuf sûresinde Hz. Ya’kub’un Yûsuf’un dışındaki çocukların­dan, dolayısıyla Bünyâmin’den de isim zikredilmeden bahsedilir. Yûsuf öteki kardeşleriyle konuşurken ondan, “Baba bir kardeşiniz”(Yûsuf 12/59) diye söz et­mekte, diğer âyetlerde ise Bünyâmin “Yûsuf’un kardeşi” diye geçmektedir.(Yû­suf 12/8, 59,69,70, 76 vd.)

Kur’an’da dolaylı olarak Bünyâmin’­den şöyle bahsedilir: Hz. Yûsuf Mısır’da maliye nâzın olduktan sonra kıtlık se­bebiyle zahire almak için Mısır’a gelen kardeşlerini tanır, fakat aralarında öz kardeşi Bünyâmin’i göremez. Kardeşle­rinin yüklerini hazırlattıktan sonra on­lardan bir sonraki gelişlerinde baba bir kardeşlerini de getirmelerini ister; aksi takdirde zahire alamayacaklarını bildi­rir. Kardeşleri geri döndüklerinde duru­mu babalarına anlatır ve Bünyâmin’i de kendileriyle beraber göndermesi gerek­tiğini söylerler. Yûsuf’tan sonra en çok Bünyâmin’i seven ve onu Yûsuf’un yeri­ne koyan Hz. Ya’küb, Yûsuf’un başına gelenlerin Bünyâmin’in de başına gele­bileceği endişesiyle birinci Mısır yolculu­ğunda onu kardeşleriyle göndermemiş­ti. Ancak bu defa Bünyâmin’i koruyacak­larına dair onlardan kesin söz aldıktan sonra Allah’a tevekkül edip onu gönder­meye razı olur.

Hz. Ya’kub’un on bir oğlu ikinci geliş­lerinde Yûsuf un yanına girerler. Yûsuf Bünyâmin’i yanına alır ve kendisinin kar­deşi Yûsuf olduğunu ona açıklar. Daha sonra Yûsuf kardeşlerinin yükünü hazır­lattıktan sonra adamlarına Bünyâmin’in yükü içerisine bir su kabı saklamalarını tenbih eder, yola çıkacakları sırada da yüklerini aratır; su kabı Bünyâmin’in yü­kü içinde bulunur. Ya’kö boğul lan şeria­tına göre Yûsuf Bünyâmin’i Mısır’da alıkor. Kardeşleri de babalarına söz ver­dikleri için Bünyâmin’i almadan geri dönemeyeceklerini Yûsuf’a bildirirler. Yûsuf Bünyâmin’i onlarla göndermeye razı olmayınca büyük kardeşleri Mısır’­dan ayrılmaz ve Bünyâmin ile beraber kalır.

Bünyâmin’in Mısır’da alıkonulduğu di­ğer kardeşleri tarafından Hz. Ya’küb’a bildirilir. Hz. Ya’kub çok üzülür, fakat Allah’tan ümidini kesmez ve oğullarını Yûsuf ile Bünyâmin’i bulmaları için Mı­sır’a geri gönderir. Ya’küboğulları Yû­suf’un huzuruna girince bu defa Yûsuf kendisini tanıtır ve sonra da önceki ha­talarından doiayı onları bağışlar.

Diyanet İslam Ansiklopedisi