Tarih

Büceyr bin Züheyr Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Büceyr b. Züheyr b. Ebî Sülrnâ el-Müzenî Şair sahâbî.

Câhiliye devrinin yedi büyük şairinden Züheyr b. Ebû Sülmâ’nın oğlu, “Kasîde-İ Bürde” şairi Kâ’b b. Züheyr’in kardeşi­dir. Şiirlerinde hikmet unsuru önemli bir yer tutan Züheyr, Hz. Muhammed’e nü­büvvet gelmeden bir yıl önce vefat eder­ken son peygamberin pek yakında or­taya çıkacağını söylemiş ve ona iman et­melerini oğullarına vasiyet etmişti. Kâ’b ile Büceyr İslâm dinine karşı ancak Mek­ke’nin fethi gibi büyük bir zaferden son­ra ilgi duymaya başladılar. İki kardeş Hz. Peygamber’le görüşmek üzere birlikte yola çıktılar; fakat Kâ’b Medine’ye bir-
kaç menzil mesafede Ebrakul’azzâf de­nilen yerde kalmayı tercih etti; bir riva­yete göre ise onun burada beklemesini Büceyr istemişti, kendisi de Medine’ye gidip Resûlullah ile görüştü ve müslüman oldu.

Kaynaklarda hakkında yeterli bilgi bu­lunmayan Büceyr, daha sonra, birçok İs­lâm düşmanının kaçıp sığındığı Taife gi­dip yerleşen kardeşi Kâ’b’a haber gön­dererek kendisinin müslüman olduğu­nu, artık eski dinlerinin hiçbir hükmü kalmadığını bildirdi. Kardeşinin müslü­man olmasına öfkelenen Kâ’b ona gön­derdiği bir şiirde Hz. Peygamber’i hicve­dince görüldüğü yerde öldürülmesi em­redildi. Bunun üzerine Kâ’b’a tekrar ha­ber gönderen Büceyr, yaptıklarına piş­man olarak Medine’ye geldiği ve Hz. Peygamber’den af dilediği takdirde bağış­lanacağını, aksi halde öldürüleceğini bil­dirdi ve kardeşinin Medine’ye gelerek müslüman olmasına vesile oldu.

Tâif Seferi’ne katılan Büceyr’in Mek­ke’nin fethiyle Tâif ve Huneyn seferleri­ne dair söylediği şiirler siyer ve megâzî kitaplarında yer almaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler