Bostanzâde Yahya Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, hakkında Bilgi

21

Bostanzade Yahya Efendi, (ö. 1049/1639) Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapan Osmanlı âlim ve müellifi.           

Aslen Tireli olup XVI ve XVII. yüzyıllar­da önemli âlimlerin yetiştiği Bostanzâdeler ailesinden Bostanzâde Mustafa’­nın torunu ve Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendi’nin oğludur. Doğum ta­rihi, gençlik ve öğrenim yıllan hakkında bilgi bulunmamakta, sadece babasından öğrenim gördüğü ve ilmiye sınıfındaki görevinin ilk yıllarını onun yanında ge­çirdiği bilinmektedir.

1003 (1594) yılından itibaren Üsküdar Mihrimah Sultan, Sahn-ı Semân, Üsküdar Valide Atik ve Süleymaniye medresele­rinde müderrislik yaptı. 1601-1614 yıl­ları arasında Halep, Galata, Bursa, Edir­ne ve İstanbul kadılığı görevlerinde bu­lundu. Gül-i Sad-berg adlı eserinin so­nunda (vr. I61a) bu kitabı 1030’da (1621) tamamladığını ve o sırada İstanbul ka­dılığından ayrılmış olduğunu ifade et­mektedir. Vekâyiu’-fuzalâ”da ise (I, 46) İstanbul kadılığından 1023’te (1614) azledildiği bildirilmektedir. Bu durum­da Bostanzâde’nin 1614’ten 1622’ye ka­dar herhangi bir resmî görev almadığı anlaşılmaktadır. Aralık 1622’de kardeşi Mehmed Efendi’nin yerine Anadolu ka­zaskerliğine getirildiyse de on bir ay son­ra azledildi. 1629’da tayin edildiği Ru­meli kazaskerliği görevinde ancak on ay kalabildi. Ayrıca İstanbul kadılığından az­ledilmesinden sonra Rodoscuk (Tekirdağ) kazası, Anadolu kazaskerliğinden ayrıl­dıktan sonra da Uzuncaova kazası ar­palık olarak kendisine tahsis edilmiştir. 26 Rebîülevvel 1049’da (27 Temmuz 1639) vefat eden Bostanzâde Yahya Efendi, Şehzade Camii hazîresinde, babasının kabri yanına defnedildi.

Önceki İçerikKafzade Faizi Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikMikhail Tal Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi