Tarih

Bişr bin Bera Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Bişr b. el-Berâ’ b. Ma’rûr el-Ensârî sl-Hazrecî (ö. 7/628) Sahâbî.

Medine’nin Hazrec kabilesi Selemeoğulları sülâlesine mensuptur. Hicretten ön­ce müslüman oldu ve babası Berâ b. Ma’rûr ile birlikte İkinci Akabe Biatı’na katıldı (622). Hicretten sonra Hz. Pey­gamber onunla Vâkıd b. Abdullah el-Leysî arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu. Daha sonra Bedir’de, ileri saflar­da okçu olarak çarpıştığı Uhud’da, Hen­dek Gazvesi, Hudeybiye Musâlahası ve Hayber’in fethinde bulundu. Hz. Peygam­ber yahudilerin teslim olmasından son­ra, Hayber’de birkaç gün kalmıştı. Bu sırada Sellâm b. Mişkem’in karısı olan Zeyneb bint Haris adındaki yahudi ka­dını bir koyun keserek Hz. Peygamber’e ziyafet vermek isteğini bildirerek onu davet etti. Fakat asıl maksadı Resul-i Ekrem’i zehirlemekti. Hz. Peygamber yanına Bişr b. Berâ’yı da alarak bu da­vete gitti. Ancak ilk lokmada yemeğe zehir karıştırıldığını anladı ve lokmasını yutmadan çıkardı. Bişr ise Hz. Peygam­ber’in huzurunda saygısızlık olur düşün­cesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yut­tu. Bazı rivayetlere göre hemen orada öldü; bir rivayete göre de zehirin tesi­riyle bir yıl sonra vefat etti.

Hz. Peygamber müslüman olan her ka­bileye içlerinden birisini yeniden başkan tayin ederdi. Bişr’in mensup olduğu Benî Seleme kabilesinden bir heyet huzuru­na geldiğinde de onlara başkanlarının kim olduğunu sormuş; onlardan, “Ced b. Kays’tır, ancak biraz cimricedir” ce­vabını alınca bu durumdan memnun kal­mayan Hz. Peygamber, “Hangi hastalık vardır ki o, cimrilikten daha elem verici olsun! Hayır, sizin  başkanınız Ced  b. Kays değil Bişr b. Berâ’dır” diyerek onu kabilesine başkan tayin etmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi