Bibi Ne Demek, Hakkında Bilgi

Bibi, Eski Türk devletierinin bir kısmında yüksek rütbeli kadınların isimlerinin başında unvan olarak kullanılan bir kelime.

Aslının Eski Türkçe bubi “hanım” ve­ya Farsça bîve “dul kadın” olduğu İleri sürülen kelimenin, birçok dilde buluna­bilecek bir “lallwort” (çocuksu kelime) ol­ması da mümkün görülmektedir. Önce­leri Farsça’da “evin hanımı, sahibe” anla­mında kullanılmıştır. Meselâ son Sâsâ-nî Hükümdarı ili. Yezdicerd’in (632-651) kızı Şah Bânü bu unvanı almış ve onun Tahran dolaylarındaki türbesi Bîbî Şah Bânû olarak Dn kazanmıştır. Doğu Türkçesi’nde soylu kadınlar için kullanıldığı gibi normal dilde “hanım, büyükanne” karşılığı olarak da kullanılmıştır. XII. yüz­yılın ünlü Selçuklu şairi Enverî’nin bir mısraında da geçen bîbî, XIII. yüzyıl bo­yunca Horasan’da yüksek rütbeli hanım­ların unvanı olmuştur. Salgurlu prenses­lerinden Bîbî Salgom ile Bîbî Terken bun­lardandır. Özellikle Hârizmşahlar ve Ana­dolu Selçukluları saraylarında hizmet et­miş olan Bîbî Müneccime Hatun bu unvanla bilinmektedir. Onun oğlu olan el-Evdmirâ’J – eaJo *iyye müellifi Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Ca’feri el-Rugadî, kendi adından çok İbn Bîbî şeklinde an­nesine nisbetle şöhret bulmuştur. Aynı şekilde Şeyh Sâfi’nin iki hanımından bi­ri Bîbî Fâtıma, Timur’un zevcesi de Bîbî Hanım’dır. Bîbî Hanım’ın Semerkant’taki cami ve medresesi de kendi adıyla anılmaktaydı.

Hindistan’ın batısında Seylan adası kar­şısındaki Melibar’da hüküm süren Bîbi Sultan bu unvanı taşıyan son kadınlar­dandır. Bîbî Sultan XIX. yüzyıl sonların­da İngiliz ve Portekiz baskılarına karşı Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid’den bir­kaç defa yardım istemiş, fakat zamanın ve durumun elverişsizliği yüzünden bu isteğine olumlu cevap verilememiştir.

Bîbî kelimesi Anadolu Türkçesî’nde “kadın, zevce, hala. büyükanne” mâna­larına geldiği gibi günümüzde de Ana­dolu’nun birçok yerinde “hala, teyze, ni­ne”, hatta “hindi” anlamlarında kullanıl­maktadır. İran’da Künbed-i Kâbûs’un 16 mil batısında, Kurgan yolu ve nehri üzerindeki şehrin adı Bîbî-Şirvan’dır.

Bîbî kelimesi, 1815’te bir ara moda olmuş bir çeşit küçük kadın şapkası için de kullanılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi