Nedir ?

Beytü’l İzze Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Beytülizze, Kur’ân-ı Kerîm’in bir bütün halinde indirildiği ve dünya semasında bulunduğu rivayet edilen yerin adı.

Beytülizzenin mahiyeti hakkında kay­naklarda yeterli bilgi bulunmamakta, ancak Kur’an’ın Hz. Peygamber’e pey­derpey nüzulünden söz edilirken onun semâ-i dünyâda (yere en yakın gök) bir yer olduğu zikredilmektedir. Levh-i mah­fuzda bulunduğu ifade edilen Kur’ân-ı Kerim’in(Burûc 85/21-22) âyetleri ra­mazan ayında mübarek bir gecede (Ka­dir gecesi) buradan indirilmiştir(Bakara 2/185; Duhân 44/2-3; Kadr 97/ 1). Bazı rivayetlerden bu indirilişin beytülizzeye olduğu anlaşılmakta olup bu­na göre nüzulün bir başka safhası da âyet ve sûrelerin beytülizzeden Cebrail aracılığı ile veya vasıtasız olarak şartlara ve ihtiyaçlara göre Hz. Peygamber’e pey­derpey gönderilmesidir.(İsrâ 17/106;Furkân 25/32)

İbn Abbas şöyle demiştir: “Kur’an ‘zi­kir makamı’ndan (levh-i mahfuz) alındı, dünya semasındaki beytülizzeye kondu. Cibril de onu Peygamber’e indirir ve ağır ağır okurdu”. Hâkim bu rivayeti zikret­tikten sonra isnadının sahih olduğunu kaydetmiş, Zerkeşî, Zehebî ve Süyûtî gi­bi bazı âlimler de beytülizzeden söz eden bu ve benzeri bazı rivayetler için aynı değerlendirmeyi yapmışlardır.

Beytülizze tasavvuf terimi olarak Hak’­ta fâni o!ma halinde cem’* makamına vâsıl olan kalp demektir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler