Besbes bin Amr Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi, -Sahabi-

Besbes b. Amr el-Cühenî, Bedir Gazvesi’nde keşif kolunda görev yapan sahâbî.

Adı Besbese veya Büseyse olarak da kayde­dilmiştir; ancak Büseyse’nin onun lakabı oiduğu anlaşılmaktadır. Medine civa­rındaki Cüheyne kabilesine mensup olup ensarın dostça münasebet kurduğu (halîf) kimselerdendir. Kaynaklar ondan, Be­dir Gazvesi’nden önce gönderilen keşif kolundaki görevi vesilesiyle söz ederler.

Hz. Peygamber ordusuyla Bedir’e ha­reket etmeden önce Cüheyne kabilesin­den Besbes b. Amr ile Adî b. Ebü’z-Zagbâ’yı düşman birlikleri hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirmişti. Besbes ile Adî, Bedir Kuyusu yakınında­ki tepede develerini çökertip ellerine tu­lumlarını alarak su temin etme baha­nesiyle kuyunun yanına gittiler. Kuyu çev­resinde bulunan ve Ebû Süfyân’ın Suri­ye taraflarından gelecek olan kervanını bekleyen iki kızdan birinin diğerine şöy­le söylediğini duydular: “Yarın veya öbür gün kervan geliyor; onlara hizmet edip kazandığım para ile senin borcunu öde­yeceğim”. Böylece kervanın henüz Be­dir’e gelmediğini anlayarak bu haberi Hz. Peygamber’e ulaştırdılar. Bu konu­da İbn Sa’d değişik bir rivayete yer ver­miş, Besbes ile Adi’nin Bedir’e geldikle­ri zaman Ebû Süfyân’ın kervanının ge­çip gittiğini tesbit ettiklerini ve geri dö­nüp durumdan Hz. Peygamber’: haber­dar ettiklerini zikretmiştir. Besbes ayrıca Hz. Ali. Zübeyr b. Avvâm ve Sa’d b. Ebû Vakkâs’la birlikte aynı maksatla Bedir Kuyusu’na tekrar gönderilmiştir. Bu defa Mekke ordusu­na mensup olan ve su almak için kuyu­ya gelen bazı kişiler yakalanıp Hz. Peygamber’in huzuruna getirilmiş, kendile­rinden askerlerin iaşesi için günde kaç deve kesildiği öğrenilerek düşman or­dusunun 900-1000 civarında olduğu tah­min edilmiştir.

Uhud Gazvesi’nde de bulunduğu be­lirtilen Besbes’in hayatının diğer yönle­rine ve Ölüm tarihine dair kaynaklarda bilgi yoktur.

Diyanet İslam Ansiklopedisi