Tarih

Bera bin Azib Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebû Umâre el-Berâ’ b. Âzib b. el-Hâris el-Ensârî (ö. 71/690 [?]} Hadis rivayetiyle meşhur sahâbî.

Medine’nin Evs kabilesindendir. İlk İslâmî bilgileri hicretten önce Hz. Peygam­berin muallim olarak Medine’ye gönder­diği Mus’ab b. Umeyr’den öğrendi. Be­dir Savaşı’na katılma isteği, yaşı küçük olduğu için Hz. Peygamber tarafından kabul edilmedi. On beş yaşlarında iken iştirak ettiği Uhud’dan itibaren bütün savaşlarda bulundu. Bizzat Hz. Peygam­berle birlikte on dört (veya on sekiz) sa­vaşa katıldı. Bazı seriyyelerde de görev aldı. Bilhassa Huneyn’de büyük yararlık gösterdi. Hâlid b. Velîd kumandasında gönderilen ordu ile Yemen taraflarına gitti.

Hulefâ-yi Râşidîn devrinde de cihad-dan geri durmayan Berâ Rey ve Tüster’in fethine katıldı. Hz. Ali’nin maiyetinde Ce-mel. Sıffîn ve Nehrevan savaşlarına işti­rak etti. Bu arada Kûfe’ye yerleşen Be­râ hayatını cihad etmek, hadis ve fıkıh dersleri vermekle geçirdi. Hz. Peygam­ber başta olmak üzere babası Âzib, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Bilâl-i Habeşî ve dayısı Ebû Bürde b. Niyâr’dan hadis ri­vayet etti. Kendisinden de ashaptan Ab­dullah b. Yezîd el-Hatmi, Ebû Cühayfe es-Süvâî, tabiîlerden Adî b. Sabit. Sa’d b. Ubeyd ve Ebû İshak es-Sebîî ve daha birçokları hadis aldılar.

Rivayet ettiği hadislerin toplamı 305 olup bunlardan yirmi ikisi Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim’de müştereken, on beşi yalnızca Buhârî’de, altısı da yalnız­ca Müslim’de yer almaktadır. Rivayetle­rinin büyük bir bölümü Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (IV, 280-304) bulun­maktadır.

Berâ b. Âzib 71 {690) veya 72 (691) yı­lında seksen küsur yaşlarında iken Kûfe’de vefat etti.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler