Beni Kaynuka Kabilesi-Yahudileri, Kimlerdir, Olayı, Muharebesi, Hakkında Bilgi

Benî Kaynukâ. Hz. Muhammed’in Medine’den sürdüğü yahudi kabilesi.

İslâm’ın doğuşunda Medine’de yaşayan üç yahudi kabilesinden biridir diğer ikisi Benî Nadîr ve Benî Kurayza. Medine’nin güneybatısındaki Vâdîbuthân’da oturan Benî Kaynukâ’lılar yazıda İbranî harfleri­ni kullanıyor, çocuklarına Kitâb-ı Mukaddes’te geçen isimlerin yanında Arap isim­leri de veriyor ve Arapça konuşuyorlardı; geçim yollan ticaret, silâh imalâtı ve ku­yumculuktu.

Hz. Peygamber’in hicretten sonra Me­dine’deki Arap ve yahudi kabileleriyle yap­tığı, barış içerisinde birlikte yaşama an­laşmasına (Medine Vesikası) Benî Kaynukâ’lılar Benî Hazrec’in müttefiki olarak katılmışlardı. Ancak müslümanlann Bedir Gazvesi’nde kazandıkları başarı onları rahatsız etti ve taşkınlık yapmaya başla­dılar. Resûl-i Ekrem’in, Kureyş’in başına gelenlerden ders alarak müslüman olma­larını istemesi üzerine de ona red cevabı verdiler. Bedir Gazvesi’ne dikkat çekilerek kâfirlerin Allah’ın yardımıyla yakın bir za­manda tekrar yenileceklerini belirten âyetlerin [Âl-i İmrân 3/12-13] bu cevaba karşılık nazil olduğu rivayet edilir. O sıra­da gerginliksürerken alışveriş için Benî Kaynukâ’ çarşısına giden müslüman bir kadının tacize uğraması ve çıkan olayda karşılıklı kan dökülmesi anlaşmanın bo­zulmasına sebep oldu.[Enfâl 8/58] Hz. Peygamber, hicretten yirmi ay sonra şev­val ayının ortasında Benî Kaynukâ’ın ma­hallesini kuşattı ve on beş gün sonra tes­lim aldı.[Zilkade 2/ Nisan 624] Resûl-i Ek­rem’in esirlerden, sayılarının 700 civa­rında olduğu nakledilen savaşçı erkekle­rin öldürülmesine karar vermesi üzerine Hazrec kabilesi’nin reisi Abdullah b Übeyy b. Selûl, Benî Kaynukâ’lılar’ın kendilerinin müttefiki olduklarını belirterek bağışlan­malarını istedi. Hz. Peygamber, müna­fıkların başı olduğunu bilmesine rağmen onun ısrarı üzerine kabile mensuplarının tamamının Medine’den sürülmesini em­retti. Ayrıca onlara şehirden ayrılmaları için üç gün süre tanındı ve alacaklarını tahsil etmelerine izin verildi. Ticaret ve zanaatla uğraştıklarından toprak sahibi olmayan Benî Kaynukâ” yahudileri çok sa­yıda silâhla silâh yapımında ve kuyumcu­lukta Kullandıkları malzemeyi bırakarak Medine’den ayrıldılar ve bir ay kadar Vâdilkurâ’da kaldıktan sonra Suriye tarafla­rına gidip Ezriât’a yerleştiler.