Bayındır Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

68

Bayındır nedir? Yirmi dört Oğuz boyundan biri. Bayındırlar, Oğuzlar tarihinde mühim roller oynamışlardır. Bayındır, Oğuz Hanın oğlu Gök Hanın oğludur. Bayındır boyu, Orta Asya’da göçebe olarak çadırlarda yaşarlardı. Orta Asya’nın Moğol istilasına uğraması üzerine obalar halinde batıya göç ettiler. Bir kısmı, İran’da kaldı. Bir kısmı, orta ve batı Anadolu bölgelerine (Isparta, İçel, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Yozgat) bir kısmı ise, Suriye’ye (Halep) geldiler. Bayındırların Müslüman olanları köyler kurmak suretiyle benliklerini, örf, adet ve geleneklerini devam ettirdiler. Bir kısmı diğer kavimler içinde eriyip kayboldular Bayındır boyunun Türk tarihindeki en mühim rolü, Anadolu’nun fetih ve iskanına katılmasından sonra Akkoyunlu Devletini kurmuş olmasıdır. Bunun için Akkoyunlu Hanedanına Türk kaynaklarda Bayındırlu Farsça eserlerde ise Bayındıriyye de denilmektedir. Akkoyunlu Hanedanı da Bayındır Hanın torunları olmakla öğünüyorlardı. Bu hanedanın azaları Akkoyunlu Devletinin son zamanlarında bir hayli artmış ise de bunların çoğu saltanat mücadeleleri sırasında ölmüşlerdir. Türkiye’de Akkoyunlu Hanedanına mensub olanlardan bazılarının nesli zamanımıza kadar gelmiştir. Halen Anadolu’nun değişik vilayetlerinde, bayındır ismini taşıyan elliden fazla yerleşim yeri bulunmaktadır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “bayındır” ne demek?1. Gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur. Cümle içinde kullanımı Bayındır bir köy. Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan / Bir bayındır kent oldu sağlığım. – T. Oflazoğlu Bayındır

kelimenin ingilizcesi: [Bayındır] adj. cultivated, developed, built up, flourishing