Balıklı Tekkesi Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

39

Balıklı Tekkesi, Kütahya’da XV. yüzyılda kurulan bir tekke.

Aynı ad! taşıyan mahalledeki Balıklı (Rüstempaşa) Hamamı’nin güneyinde, üzeri kapatılmış olan Kapan deresinin doğusun­da bulunan tekke harap haldedir. XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyıl başlarında yapıl­mış yan mekânlı zâviyeli tipte olan bu ya­pı, XVII. yüzyılın ilk çeyreği içinde Halveti tekkesine dönüşmüştür. 1072’de (1661-62) ölen ve buraya gömülen ilk Halveti” şey­hinden dolayı Muslihuddin Tekkesi adıyla da anılmaktadır. Halvetîliğin Yiğitbaşı ko­luna mensup olan Şeyh Muslihuddin’in mezar taşı doğudaki hazîrede, tekkenin buraya açılan yan penceresinin önünde­dir. Bugün bir kısmı yok olan kapı üzerin­deki iki satırlık çini kitabeden, tekkenin 1164’te (1751) Kütahya Valisi Yahya Pa­şa tarafından ihya edildiği anlaşılmakta­dır. İçte de bu döneme ait çiniler vardır.

Kagir olan kubbeli yan mekânlı bölü­mün kuzeydoğusunda ahşap meşrutası, havuzlu sakıfı ve kahve ocağı ile ilgi çekici özelliklere sahip olan bu yapı son yıllarda elden geçirilmişse de kubbesi çok çirkin biçimde sıvanmış, ahşap kı­sımlar da daha sonra yıkılıp yanmıştır. Basık bir giriş tonozu ve üzerinde çile-hânesi olan yapının aydınlık fenerli ve kubbeli orta mekânının iki yanında ka­nat mekânları bulunmaktadır. Bunlar­dan doğudaki yıkıktır. Uzun tonozlu ve mihraplı mescid bölümü daha iyi durum­da olan yapı. Kütahya’da korunması ge­reken erken devir örneklerinden biridir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi