Balaban İske­lesi Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
98

Balaban İske­lesi, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan eski ticaret yolunun Üsküdar’daki iskelesi.

Üsküdar’da bugünkü araba vapuru is­kelesinin olduğu yerden başlayarak Şem­si Paşa tarafına doğru uzanmakta idi. Ancak Üsküdar’da 1960 öncesi yapılan imar çalışmaları sırasında tamamen or­tadan kaldırılmış ve günümüzde hiçbir izi kalmamıştır. Bir iskele olduğu kadar çevresinde yerleşmiş bulunan çay bah­çeleri, hanlar ve kayıkhanelerle de ta­nınmıştı. Yeniçeriler zamanında tam bir eşkıya yatağı haline gelen Balaban İske­lesi 1808’de Alemdar Mustafa Paşa ta­rafından kısa bir süre için de olsa düze­ne konmuştu. II. Mahmûd ise Alemdar Mustafa Paşa’dan daha sert davrana­rak iskele çevresini eşkıyalardan temiz­lemeye çalışmıştır. Balaban İskelesi Av­rupa yakasından gelen malların boşal­tıldığı en uygun iskele idi. Malların Ana­dolu içlerine ve daha ileri bölgelere da­ğıtımı buradan yapılırdı. Bu sebeple is­kele şehrin çok canlı bir ticaret merkezi idi.

Diyanet İslam Ansiklopedisi