Baküm Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0
49

Bâküm,Sahâbî.

Asıl adı Bakom’dur. Hz. Peygamber için minber yaptıkları rivayet edilen ye­di kişiden biri olup Rum asıllıdır. Adının Bâkül veya Belküm olduğu da nakledi­len bu sahâbî Ümeyye oğullarının kölesiydi. Medine’ye hicret ettikten sonra ensardan bir hanımın hizmetinde bulun­du. Hz. Peygamber bu hanımdan, ma­rangoz olan kölesine halka hitap eder­ken üzerine oturabileceği bir minber yaptırmasını istedi. Bâküm da ılgın ağa­cından üç basamaklı bir minber yaptı.

Kaynaklarda İslâmiyet’ten önce Kureyşliler’in Bâküm adında Rum asıllı bir kimseye Kabe’yi yeniden yaptırdıkları kaydedilmektedir. Bu rivayete göre hem mimar hem de tüccar olan Bâküm’a ait bir gemi fırtınaya yakalanarak parçalan­mış, aktaş, tahta ve demir yüklü olan gemi Cidde Şuaybiye Limanı önlerine sürüklenmişti. Bu haber üzerine Mekkeliler Cidde’ye giderek geminin enka­zını satın almışlar, Bâküm’la da Kabe’yi yeniden inşa etmek üzere anlaşmışlar­dı. O sıralarda otuz beş yaşında bulunan Hz. Peygamber’in Kabe inşaatı için sır­tında taş taşıdığı ve kabileler arasında hakemlik yaparak bir ihtilâfı ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Süheylî ve İbn Hacer el-Askalânî’nin de kaydettikleri gibi Mescid-i Nebevî’ye minber yapan Bâküm ile Kabe’yi yeniden inşa eden bu zatın aynı kişi olması ihtimal dahilinde­dir. Bâküm’un Kabe inşaatında sadece mimarlık yaptığı, marangozluk işlerini ise Mekke’de bulunan bir Kıptî’nin üst­lendiği rivayeti de vardır.
Minberi hicretin 6 (627-28), 7 veya 9. yılında yaptığı söylenen Bâküm’un ne­rede ve ne zaman öldüğü bilinmemek­tedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi