Tarih

Baba Haydar Kimdir, Hayatı, Kısaca Hakkında Bilgi

Baba Haydar, (ö. 957/1550] Kanunî devrinde İstanbul’a yerleşen Semerkantlı bir Nakşibendî şeyhi.

Doğum tarihi belli değildir. Küçüklü­ğünde Hâce Ubeydullah Ahrâr’m (ö. 895/ 14901 sohbetinde bulunduysa da asıl tasavvufî terbiyesini Ahrâr’ın halifelerinden aldı. Daha sonra Mekke’ye giderek uzun bir müddet orada kaldı. İstanbul’a ne zaman geldiği belli değildir. Teveccühü­nü kazandığı Kanûnî’nin emriyle Eyüp’te Düğmeciler mahallesinde onun adına bir mescid-tekke yaptırıldı. Baba Haydar’ın üç gece ardarda II. Bayezid’in rü­yalarına girip ondan bir cami yaptırma­sını istediği yolundaki rivayet bir men­kıbeden ibarettir. Baba Haydar’ın Mâverâünnehir’den İstanbul’a gelen Nakşibendîler için bir misafirhane vazifesini gören tekkesinde mürid yetiştirmiş ol­duğuna dair kayıt yoktur. Halk arasın­da tevazu ve zühdü ile şöhret bulan Ba­ba Haydar, mescidinin bahçesinde medfundur.

DİA