Tarihi Eserler

Aziziye Camii -Konya- Tarihi, Mimari, Özellikleri,Hakkında Bilgi

Aziziye Camii, Konya’da çarşı içinde XIX. yüzyılda yapılmış cami.

Bezirganlar Hanı arsası diye bilinen bu yerde önceleri, IV. Mehmed’in kızların­dan Hatice Sultan’ın eşi Musâhib Mus­tafa Paşa (ö. 1096/1685) tarafından yap­tırılan ve altında dükkânlar bulunduğun­dan Yüksek Cami denilen bir mâbed var­dı. 1284’te (1867-68) bu caminin yan­ması üzerine, vakıf gelirleri kullanılmak ve Sultan Abdülaziz ile annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın da büyük maddî yar­dımları sağlanmak suretiyle yapımına 1872’de başlanıp birkaç yılda tamamla­nan kagir bir cami inşa ettirildi.

Aziziye Camii tamamen kesme taştan yüksek bir bina olup harime merdivenle çıkılmaktadır. Camilerde usulden olan avlusu yoktur. Şadırvanlar ise minare kürsülerine bitişiktir. Altı sütunlu ve üç kubbeli son cemaat yerini takip eden harim kare bir plana göre yapılmış olup büyük bir kubbe bu mekânı örtmek­tedir. Caminin iki yan duvarında beşer giriş bulunması Türk mimarisinde pek rastlanmayan bir özelliktir. Kubbe kas­nağının etrafında sıralanan sivri külâh­lı ağırlık kulecikleri ile dört köşede yük­selen değişik biçimli ve başlı başına bir mimariye sahip olan dört büyük ağır­lık kulesi, Aziziye Camii’ne değişik bir görünüm vermektedir. Yivli gövdeli çif­te minare de nisbetleri ve şerefe biçim­leri bakımından Türk minarelerine gö­re değişiktir. Yapının her cephesinde yuvarlak kemerli büyük pencereler var­dır. Minber ve mihrap zengin süsleme-li olarak bölgede göktaş adı verilen ma-vimtrak taştan işlenmiştir. Mihrap ile kapıların üstünde çok güzel yazılar yer almaktadır. Aziziye Camii, XIX. yüzyıl­da Türk mimarisine hâkim olan Avru­pa sanat akımlarının birkaçının karış­tırılması suretiyle meydana getirilmiş, belirli bir üslûbu olmayan ve cami mi­marisinde bazı yenilikler deneyen de­ğişik bir yapıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi