Aytunç Altındal – Bilinmeyen Hitler

Aytunç Altındal – Bilinmeyen Hitler

Hitler hakkında çok fazla kitap yazıldı, dolayısıyla
hakkında çok fazla malumat var.

Malumatın çok fazla olduğu konular, hakkında bilinmeyenin de
en fazla olduğu konulardır.

Kitapta ağırlıklı olarak Hitler’in ailesi ve bu ailenin
geçmişi hakkında bilgi veriliyor.

Kitapta ayrıca, Hitler’i siyaset sahnesine çıkartan gizli
bir okült örgütü anlatılıyor.

B gizli okült örgütünün adı Thule Geselleschaft’tır ve onun
kurucusu da tarihçilerin Esrarengiz Baron diye tanımladıkları Baron Rudolf von
Sebottendorff’tur.

Baron Rudolf von Sebottendorff, Türk vatandaşıydı.

Adolf Hitler, Almanya’da kültürel karamsarlığın egemen
olduğu bir dönemin ve ortamın ürünüdür.

Yeni Hitler’ler istemiyorsak kötümser karamsarlık
ortamlarını ve araçlarını iyi analiz etmeliyiz diyorum.

12 Mart 1938’de Alman birlikleri (…) Avusturya sınırını
geçerek işgale başladılar.

(Hitler) ilkin kendi doğum yeri olan sınır kasabası Braunau
am Inn’den geçerek işgale başladı.

13 Mart 1938’de Çekoslovakya işgal edildi.

Mayıs 1938’de Döllersheim adlı köy alanının askeri
manevralar için talim alanı olarak açılması istendi.

Temmuz 1938’de Döllersheim ve çevresindeki tüm kayıtların
toplanması istendi.

Döllersheim, Hitler’in emriyle haritadan silindi.

Eldeki belgelere göre yıkılan köyde hiçbir zaman tank talimi
yapılmadı.

Döllersheim köyü Adolf Hitler’in babası Aloys Hitller’in
doğum kayıtlarının bulunduğu yerdi. (s. 9)

İlkokul mezunu olan Aloys nasıl olup da (…) Habsburg
Sarayı’nın yönetimindeki İmparatorluk Gümrükleri Başmüfettişliğine kadar
yükselebildiği (…) çözülememiş sırlardan biridir. (s. 12)

(1. Dünya Savaşı) Savaşın ilk üç gününde Hitler’in
birliğindeki 3600 askerden sadece 611’i sağ kaldı. Hitler de tam 45 ay süreyle
cephede bulundu. Bu dönem içinde 35 kez doğrudan göğüs göğüse muharebeye
girmişti. (s. 61)

Tarot Kartları diye bilinen resimli fal kâğıtlarına
ortaçağda Alman Kartları deniliyordu.

Ay Kartı

Nazizm gerçekte bir okült milliyetçiliğiydi. Tarihte çok
eski çağlarda Mısır’da, Babil’de ve en geç olarak da Nordik halk toplulukları
arasında var olan gizli ilimlerden yola çıkılarak kurulmuş bir dünya görüşüydü.

Baron Karl von Reichenbach 1845 yılında Odik Güç diye bir
kuram geliştirdi.

“Odik Güç” insan bedenindeki manyetik güçlerin ve yayılan
ısının gücüydü.

Nazizm’e yön vermiş diğer ünlü kişiler; Guido von List
(1865-1919)

Lanz von Liebenfels (1872-1954)

List, Töton ve Cermen kabilelerinin yaşam tarzlarını ve
sembollerini 20. yüzyıla taşımıştı.

List, Yahudileri insanlığı zehirleyen parazitler olarak
görüyordu.

Hitler, Kavgam’da List’in görüşlerini aynen tekrarlarmıştır.

List ve benzerlerinin tezlerinden biri de Eugenics adlı
ölümcül, temizlik/kanı arıtma ilkesiydi. Hitler bu yöntemi ilkin özürlü
Almanlara uyguladı, Yahudilerden önce yaklaşık 150 bin özürlü Alman’ı
hastanelerde öldürttü. (s. 79)

Thule örgütünün kurucusu Baron Rudolf von Sebottendorff

17. yüzyıldan itibaren Almanya’da Deizm gelişmeye
başlamıştı.

Sion Liderlerinin Protokolleri

Protokolleri Türkçeye çeviren Ludwig Müller adlı bir
Alman’dı. Ludwig Müller gerçekte Baron Rudolf von Sebottendorff’tan başkası
değildi.

Alman asıllı bu baron İstanbul’da hem mason hem de Bektaşi
yapılmıştı. (s. 89)

Avusturya vatandaşı olan Hitler Almanya’da asker kaçağı
olarak aranıyordu.

Bedenen çürüğe ayrılmıştı.

(bunlara rağmen) Bir onbaşıya verildiği duyulmamış olan
Birinci dereceden Gümüş Haç nişanıyla taltif edilmişti.

Avusturya Almanya’sında 1950’lere kadar klitorise Yahudi
deniyordu.

Hıristiyan mistisizminde Haç, hem gül hem de nur demektir.

Gül ve Haç (Rosycrucian) bu inançtan doğmuştur.

Papa 23. John (1410-1415)

İkinci 23. John adlı Papa da tıpkı kendisinden 500 yıl önce
yaşamış olan 23. John gibi bir okültistti.

Papa 23. John, Gül ve Haç örgütüne üye yapılmıştı.

Papa 23. John Türkiye’de yıllarca bulunmuştu.

En yakın dostlarından biri eski Cumhurbaşkanı Celal
Bayar’dı.

Papa 9. Benedict çok ünlü bir büyücüydü.

Mavi Sakal diye bilinen gerçek kişi Raiz Lordu Gilles de
Laval’dır.

Özel hayatında sadece büyü ve okült ile uğraşmıştı.

Şatosuna getirttiği yüz yirmi köylü çocuğunu Şeytan’dan
altın almak amacıyla vahşice öldürmüştü. (s. 102)

Gottfried von Herder (…) geçmişte Almanların görkemli bir
Altın Çağ’ı olduğunu öne dürmüştü.

Kleist da Herder’in romantik Altın Çağ’ını benimsemiş ve
efsanevi Aryan Kralları yaratmıştı. (s. 105)

(17-18. yüzyıllar) Yahudilerin gözle görünmeyen bir hükûmeti
vardı.

Gerçek adı Vaad Arba Ha’aratzot’du. İlkin 1500’lü yıllarda
Polonya’da kurulmuştu.

Kurucusu Mordecei ben Abraham Jaffe idi (1535-1612)

Sion Liderlerinin Gizli Protokolleri adlı belge (…)
Konsey’in 1897 tarihinde İsviçre’nin Basel kentinde yaptığı son gizli
toplantının zabıtlarına dayandırılmıştı. (s. 107)

Das Edikt von Kontstantinopol (…) 1489’da İspanya’daki
Yahudilerden İstanbul’daki Yahudilerin Prensi’ne yollanmış gizli bir mektuptu.

Yahudiler dışsal olarak Katolik görünebilirler ve böylece
idamdan kurtulabilirlerdi. Sonra da bürokrasiye sızarak İspanya’yı ele
geçirebilirlerdi.

1660’larda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan ve
Sabetaist diye bilinen “Dönme Hareketi” işte bu Edikt’i esas almıştı. (s. 108)

1965’te Sovyetler bir açıklama yayınladılar. 30 Nisan
1945’te ölen şahıs Adolf Hitler değil (…) dublörü Gustav Wehler’di. (s. 110)

Eski Alman efsanelerinde ve töresinde (sagas) yaşam dört
zaman (veya dört vakit) dilimine ayrılmıştı.

Almanlara göre hayattaki dört vakit (Zeit) ilkin Schwertzeit
denilen sözün vaktiyle başlar.

Bunu Beilzeit yani balta/çalışma vakti izlerdi.

Bundan sonra Windzeit yani fırtına vakti, bunu da en
önemlisi olan Wlofzeit yani Kurt vakti izlerdi.

Ortaçağda Almanya’nın Westfalia bölgesinde bir yeraltı
mahkemesi faaliyet göstermeye başlamıştı.

Adı Vehm’di.

Vehm Almanca’da FeMe diye okunur.

Kutsal Vehm bir tür yargısız infaz timiydi.

Sonraki yüzyıllarda İtalya’da ortaya çıkan Mafya gerçekte
işte bu gizli Alman örgütünden esinlenilerek kurulmuştu. (s. 115)

Thule Gesellschaft

İlkin 1912’de Leipzig’de kurulmuştu. (s. 128)

Nesta Webster, Gizli Örgütler ve Yıkıcı Akımlar

Webster’a göre Doğu’daki ilk İslami gizli örgütü 872 yılında
Abdullah ibni Meymun kurmuştu.

Tyanalı Apollonius

İsa’yla aynı yılda doğduğu bilinmektedir.

Hıristiyanlığın ilk 200 yılında, hiçbir kaynakta Nasıralı
İsa Mesih’in adı geçmezken, ilginçtir ki, bütün Roma kayıtlarında gerçek
peygamber ve mucize yaratıcısı olarak Tyanalı Apollonius’un adı geçmektedir.
(s. 142)

Batını-Hurufi öğretisinde 24 harf, 28 işaret ve 32 sayı
vardı.

Hurufiye’nin 32 sayısı ise Kabbala’nın Yesad diye bilinen en
üst 32. mertebesini sembolize ediyordu. (s. 143)

Bektaşiler arasında “Gül” önemli bir rol oynuyordu. En
tanınmış Bektaşi dedelerinden biri Gül Baba’ydı.

Mezarı halen Macaristan’dadır. (s. 144)

Baron Rudolf von Sebottendorff 9 Kasım 1875’te Hoyerswerda
(Dresden) doğdu.

Gerçek adı Rudolf Glauer’dir.

Birçok yaşıtı gibi Almanya’dan ayrılıp uzak ülkelere gitti.

1900 yılının Temmuz ayının sonlarında İstanbul’a gelmişti.

Bektaşiliğe merak salmıştı.

Bazı gizli ilimleri bu dönemde öğrendi.

Bunlar İlm-i Nizan ve İlm-i Miftah’dı.

Miftah, “Anahtar” demektir. Nizan ise 12 aylık İbrani
takviminin ilk ayıdır.

Rudolf Glauer’in kendi beyanına göre 1911’de İstanbul’da
Osmanlı vatandaşlığına geçmiştir. (s. 166)

Baron Rudolf von Sebottendorff’un 9 Mayıs 1945’te
İstanbul’da Boğaz’a atlayarak intihar ettiği haberini bildirmiştir (Rittlinger).
(s. 173)

1940’lı yıllarda Türk istihbaratını Suad Şakir Kabaağaç
yönetiyordu.

Baron Rudolf von Sebottendorff da Kabaağaç’ın
denetimindeydi. (s. 176)

Baron Rudolf von Sebottendorff’un Park Otel’deki dostları
arasında M. Remzi Denker ve kız kardeşi Rabia Kâmil Denker vardı.

Denker’in çok güçlü bir ortağı vardı: Nuri Killigil.
Killigil, Enver Paşa’nın kardeşiydi. (s. 178)

1945’teki sahte intihar olayından sonra Baron Rudolf von
Sebottendorff izini kaybettirdi.

1956’da İsrail Mısır’ı işgal etti.

Bu işgalden altı ay sonra 17.04.1957’de Adana’ya üç Alman
vatandaşı geldi. Michael Stahl, Hans Bendik, Rudolf Freiherr von Sebottendorff…
(s. 185)

Alfa Yayınları

11. Baskı, Eylül 2004