Ayneyn Tepesi Nerede, Tarihi Önemi, Hakkında Bilgi

0
68

Ayneyn, Hz. Peygamberin Uhud Savaşı’nda okçuları yerleştirdiği tepe.

Adını, eteğinde bulunan iki su kayna­ğından fayn) aldığı tahmin edilen Ayneyn tepesi, Medine’nin S km. kuzeyinde Uhud dağına çok yakın bir mevkide bulunmak­ta ve aralarında Kanat vadisi yer almak­tadır. Uhud Savaşı’nda (625) Hz. Peygam­ber sol tarafına aldığı bu tepeye, düş­man kuvvetlerinin arkadan saldırmala­rını ve Medine’ye girmelerini önlemek için Abdullah b. Cübeyr kumandasında elli kişilik bir okçu birliği yerleştirmişti. Bundan dolayı kaynaklarda “Cebelü’r-rumât” (okçular tepesi) diye de anılır. Hz. Peygamber’in kesin emrine rağmen ok­çuların burayı terketmesi savaşın neticesini değiştirdiği için bu güne “yevmü Ayneyn”. bu yıla da “âmü Ayneyn” (Bu­hârî, “Meğâzî”, 23) denilmiştir (daha ge­niş bilgi için bk. Uhud Gazvesi). Ayrıca Bahreyn’de Ayneyn adını taşıyan bir akar­su, Yemen’de de bir dağ bulunduğu kay­naklarda zikredilmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi