Ayas Ağa Külliyesi Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ayas Ağa Külliyesi, Amasya’nın Samlar (Şamlılar) mahallesinde Ayaş Ağa tarafından XV. yüzyılın sonlarında yaptırılan küçük bir külliye.

Bulunduğu mahalleye nisbetle Samlar adıyla da anılan cami, medrese ve sıbyan mektebinden ibaret külliyenin bani­si II. Bayezid devri Kapı ağalarından Ayaş Ağa’dır. Hüseyin Hüsâmeddin, kitabesi olmayan külliyenin 900 (1494-95) yılında yaptırıldığını bildirir. Külliyenin yerinde daha Önce Dânişmendlioğlu Emfr (Melik) Gazi’nin hayratından olan Samlar Camii’nin bulunduğu rivayet edilmektedir. Zamanla bazı onarımlar geçirmiş olan külliyenin camisi halen ibadete açıktır.

Osmanlı öncesi Anadolu Türk mima­risindeki cami-medrese geleneğini sür­düren bu külliyedeki binalar müşterek bir avlunun etrafında sıralanırlar. Gü­neyde yer alan cami, moloz taş ve tuğla ile örülmüş duvarların sınırladığı kare planlı, tek kubbeli bir harım, üç birimii son cemaat yeri ve harimin kuzeydoğu köşesinde yükselen minareden meyda­na gelir. Doğu ve batıya kapalı olan son cemaat yeri, iki adet payeye oturan üç kemerle kuzeye açılmaktadır. Kare plan­lı ve pandantifli kubbelerle örtülü yan birimlere tekabül eden açıklıklar sivri kemerlerle, dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü orta birime ait olan açıklık ise Bursa kemeri ile geçilmiştir. Tuğla ile örülmüş olan bu kemerlerin üstünde yükselen kalkan duvarının sathı, tuğla­dan altıgenlerle kasetlenmiş kesme taş­ların oluşturduğu tezyinî örgü ile dona­tılmıştır. Her yönde altlı üstlü ikişer pen­cere ile aydınlanan harimin kubbesi içerden bakiavalı bir kuşağa, dışardan üç adet ufak pencerenin yer aldığı, oniki-gen yüksek bir kasnağa oturur. Alttaki pencereler dikdörtgen açıklıklı olup kes­me köfekiden söveler ve tuğladan sivri tahfif kemerleriyle, sivri kemerli olan üsttekiler ise alçı revzenlerle donatılmış­tır. Dikdörtgen planlı hücresi ile mihrap ve ahşap minber basit görünüşlüdür. Mi­narenin yarım altıgen biçiminde çıkıntı yapan, almaşık örgülü kaidesi ve kesme taş örgülü pabucu ilk yapıdan kalmadır. Daire kesitli tuğla gövde İse yenilenmiş­tir. Minarenin solundaki pencerenin ke­mer aynası içinde yer alan ve tam ola­rak okunamayan yegâne kitabe muhte­melen Dânişmendli devrine aittir.

Medrese-i Ayasiyye, Küçük Kapı Ağa­sı ve Küçük Ağa isimleri ile de anılan medrese ise caminin kuzeyindeki avlu­yu batı ve kuzey yönünde kuşatan do­kuz adet hücre ile son cemaat yerinin batı ucuna bitişen ve dershane olduğu tahmin edilen bölümden oluşur. Altısı kuzeyde, üçü batıda yer alan beşik to­noz örtülü hücrelerin önünde, mermer sütunlara ve yuvarlak kemerlere oturan aynalı tonozlarla örtülü revak uzanır. Revaklarla hücreler müşterek bir ahşap çatı altına alınmıştır.

Kuzeydeki hücre dizisinin doğu ucuna yerleştirilmiş olan sıbyan mektebi, beşik tonozla kapatılmış iki mekândan mey­dana gelmektedir. Bunlardan doğudakinde giriş, batıdakinde bir ocak ile iki dolap hücresi yer almaktadır. Cami ile sıbyan mektebi arasında küçük bir de nazire vardır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi