Avf bin Malik Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0
38

Ebû Abdirrahmân Avf b. Mâlik b. Ebî Avf el-Eşcaî (Ö. 73/692) Kahramanlığı ile meşhur sahâbî.

Ebû Abdullah, Ebü Muhammed, Ebû Amr, Ebû Harnmâd gibi değişik künye­lerle de anılır. Doğum tarihi ve gençlik yılları hakkında bilgi yoktur. Hicretin 6. (627) yılında müslüman oldu. Hayber, Müte ve Tebük savaşlarına katıldı. Mek­ke fethinde Eşca’ kabilesinin sancağını taşıdı. Hz. Peygamber Medine’de kendi­siyle Ebü’d-Derdâ  arasında  kardeşlik bağı (muâhât”) kurdu.

Zâtüsselâsil Gaz­vesi kumandanı Amr b. As, gazvenin so­nucunu Hz. Peygamber’e bildirmek üze­re onu haberci olarak gönderdi. Avf, Hz. Ebû Bekir devrinde Medine’den ayrıla­rak Humus’a yerleşti. Yezîd b. Muâviye kumandasında İstanbul seferine katıldı. Abdülmelik b. Mervân devrinin i!k yılla­rına kadar Humus’ta yaşadı ve orada vefat etti.

Avf b. Mâlik’in şakacı bir mizaca sa­hip olduğu anlaşılmaktadır. Meselâ Te­bük Seferi’ nde Hz. Peygamber’i küçük deri çadırında ziyarete gidince çadırın önünde oturmuş. Hz. Peygamber’in içe­ri girmesini söylemesi üzerine, “Bütün vücudumla mı gireyim, yâ Resûlellah?” diye sormuş, o da, “Bütün vücudunla gir” demişti. Bu ziyaret esnasında Resülul-lah ona kıyamet yaklaştığı zaman mey­dana gelecek bazı olayları haber vermiş­tir (bk. Ebû Dâvûd, “Edeb”, 84; İbn Mâce, “Fiten”, 25; ayrıca bk. Buharî, “Cizye”, 15).

Avf b. Mâlik’in Hz. Peygamber’den ri­vayet ettiği hadislerin sayısı altmış yedi olup bir kısmı Kütüb-i Sitte’de de yer almıştır. Bunlardan otuz yedisi Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inüe (VI, 22-29) bulunmaktadır. Abdullah b. Selâm’dan da rivayetleri vardır. Kendisinden Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Mikdâm b. Ma’dîkerib gibi sahâbîler; Ebû Müslim el-Havlânî, Ebû İdris el-Havlânîve Şa’bî gibi tabiîler hadis rivayet etmişlerdir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi