Tarih

Avf bin Haris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi, Sahabi

Avf b. Haris b. Rifâa el-Hazrecî (Ö. 2/624) Akabe biatlarında bulunan ve Bedir’de sehid olan Medîneli sahâbî.

Bazan annesi Afrâ’ya, bazan da ba­bası Hâris’e nisbetle anılan Avf, kardeşi Muâz ile birlikte Birinci ve İkinci Akabe biatlannda bulundu. Sadece İkinci Aka­be Biatı’nda bulunduğu da rivayet edil­miştir (İbn Sa’d, 111,493).

Bedir Savaşı’nda Mekkeli müşrikler­den Rebîa’nın iki oğlu Şeybe ve Utbe ile Utbe’nin oğlu Velîd’in karşısına kardeşleri Muâz ve Muavviz ile birlikte çıktı. Utbe, Avf ile kardeşlerinin ensardan ol­duklarını öğrenince onlarla savaşmayı kabul etmedi. Zaten Hz. Peygamber de ilk savaşçıların Kureyş’ten ve kendi am­casının oğullarından olmasını istediğin­den Avf ve kardeşlerine dua ederek saf­larına dönmelerini emretti. Savaşın kızış­tığı bir sırada Avf Hz. Peygamber’e yak­laşarak Allah’ın rızâsını kazanmanın yo­lunu sordu. Savaşta elinden kalkanı düş­se bile harbe devam etmenin Allah’ı hoş­nut edeceğini öğrenince kalkanını bir yana atıp savaşa girdi. Kardeşi Muavviz ile beraber Ebû Cehil’i bularak ona hü­cum edip yaraladılar; fakat Ebû Cehil oğlu İkrime’nin de yardımıyla Avf ile kar­deşini şehid etti. Hz. Peygamber savaş­tan sonra Avf ve kardeşinin şehid düş­tüğü yere gelerek onların, bu ümmetin Firavun’u ve kâfirlerin elebaşısı olan Ebû Cehil’in öldürülmesine katkıda bulunduk­larını belirtti; onlara dua etti. Şehid düş­tüğünde otuz beş-kırk yaşlarında bulu­nan Avf’ın Hz. Ali devrine kadar yaşadı­ğı Belâzürî tarafından rivayet edilmekte ise de bu rivayet doğru değildir. Hz. Ali devrinde vefat eden, kardeşi Muâz b. Hâris’tir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler