Nedir ?

Atufetlü Nedir, Ne Demek, Anlamı

Atûfetlü, Osmanlılar’da resmî yazışmalarda kullanılan bir hitap şekli.

Kelime, “pek esirgeyici, çok şefkatü ve merhametli” anlamına gelen atüfun masdar şekline Türkçe “lü” ekinin ek­lenmesiyle türetilmiştir. Önceleri, genel­likle yüksek mevkide bulunan bir kim­seye yazılan özel veya resmî yazılarda gelişigüzel kullanılmıştır. Tanzimat’tan sonra memuriyet rütbeleri ve resmî ya­zışmaların şekilleri bir nizama bağlanır­ken bu unvanın kimler için kullanılacağı da tesbit edilmiştir. 1846’da bâlâ rüt­besinin ihdasından sonra bu rütbeyi haiz olanlar için kullanılması kararlaştırılmış­tır. İlk zamanlarda bâlâ rütbesini alanlarla vezirier, mâbeyn başkâtibi, serkurenâ ve seraskerlik makamına gelmiş vü­kelâ için kullanılmakta iken daha sonra sadece bâlâ rütbesine münhasır kalmış­tır. Ancak zamanla kazaskerlerle birinci ferikler için de kullanılmıştır. Bâlâ rüt­besini alanlara yazışmalarda “atûfetlü beyefendi hazretleri”, “atûfetlü efendim hazretleri” şeklinde hitap edilirdi.

İlgili Makaleler