Tarih

Atike bint Zeyd Kimdir, Hayatı -Kadın Şair Sahabi- Hakkında Bilgi

Âtike bint Zeyd b. Amr el-Kureşiyye (ö. 40/660) Aşere-i mübeşşereden Saîd b. Zeyd’in kız kardeşi ve İslâmiyet’i ilk kabul eden şair kadın sahâbîlerden biri.

Mekke’de müslüman olduktan sonra Medine’ye hicret etti. Orada Hz. Ebû Be­kir’in oğlu Abdullah ile evlendi. Güzelliği ve cazibesiyle kocasını etkileyerek onun cihad ve benzeri sorumluluklarını gere­ği gibi yerine getirememesine sebep ol­ması üzerine Hz. Ebû Bekir Âtike’yi bo­şaması için oğluna baskı yaptı. Buna son derece üzülen Abdullah karısından ay­rıldı. Fakat bu ayrılıktan duyduğu acıyı içli mısralarla terennüm ettiği bir gece oğlunun ıstırabını duyan Ebû Bekir onun yeniden Âtike’ye dönmesine izin verdi. Abdullah Tâif Muhasarasında aldığı bir ok yarasından Medine’de vefat edince Âtike çok üzüldü ve ölünceye kadar ko­casına ağlayacağını ifade eden bir mer­siye söyledi. Bununla birlikte bir yıl son­ra (12/633) Ömer b. Hattâb’la evlendi. Evlenmeden önce Hz. Ömer’den namazı­nı Mescid-i Nebevi’de cemaatle kılmasına engel olmayacağına dair söz aldı. Nite­kim Hz. Ömer Ebû Lü’lü’ tarafından mihrapta şehid edildiği sırada Âtike mescidde bulunuyordu. Hz. Ömer’den önce onun büyük kardeşi Zeyd b. Hattâb’la evlendiği, Zeyd’in Yemâme’de şehid ol­ması üzerine Hz. Ömer’in onu nikahladığı da rivayet edilmiştir. Âtike Hz. Ömer’in şehid edilmesinden sonra üçüncü (veya dördüncü) evliliğini Zübeyr b. Avvam ile yaptı. Zübeyr’in şehid edilmesi üzerine onun için de bir mersiye söyledi.

Zübeyr’den sonra Ali b. Ebû Tâlib’in onunla evlenmek istediği, fakat Medine halkı arasında yaygın hale gelen ve Hz. Alî tarafından söylendiği rivayet edilen. “Kim şehid olmak isterse Âtike ile ev­lensin” sözünü hatırlatarak Âtike’nin bu evliliğe razı olmadığı söylenir. Yine bazı kaynaklarda Atike’nin Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’le evlendiği ve hatta Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in şehid edildiğini gördüğü, onun yüzünü topraktan kaldırarak bu feci cinayeti işleyenleri lanetlediği ve Hüseyin’e bir mersiye ile ağladığı da ri­vayet edilmektedir. Vefat eden her ko­cası için mersiyeler söyleyen ve şiirleri örnek (şâhid) olarak gösterilebilecek ka­dar iyi bir şair olan Âtike’nin Hz. Pey­gamber hakkında da bir mersiyesi var­dır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi