Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Atatürk Türk Sanatı, Sanatına Verdiği Önem

Atatürk Türk Sanatı, Sanatına Verdiği Önem

0

Atatürk, Türk tarihi ve Türk dili kadar Türk sanatına da önem veren bir devlet adamıdır. 16 Mart 1923’te Adana’daki bir konuşmasında, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş de­mektir” diyerek bir milletin yaşaması, dün­ya milletleri arasında bir varlık olarak ken­dini gösterebilmesi için bir sanata sahip bulunması gerektiğini vurgulamıştı. 29 Ekim 1933’teki nutkunda da, “Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettireyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin ta­rihî vasfı da güzel sanatları sevmek ve on­da yükselmektir. Bunun içindir ki milleti­mizin güzel sanatlara sevgisini… her tür­lü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür” sözleriyle Türkler’in sanat severliğine ve bu sahada yük­selmeleri gerektiğine İşaret ediyordu.

Sanatı seven ve Türk sanatının güzelli­ğini takdir eden Atatürk bilhassa Koca Sinan’a hayranlık duyuyordu. Bu sebeple, Türk Tarih Kurumu tarafından Sinan hak­kında bir kitabın hazırlatılmasını istemiş ve bu işin yürütülmesini M. Fuad Köprülü ile A. Gabriel’e havale ettirmişti. 1931’de ba­sılan bir broşür, Türkçe ve Fransızca ola­rak yayımlanması tasarlanan bu eserin alacağı biçim hakkında bir fikir verdiği gi­bi içindeki kısa önsözde iki uzmana yar­dımcı olacak ekibin kimlerden oluştuğu­nu da göstermektedir. Ancak bu eserin hazırlanıp yayımlanması o tarihlerde ger­çekleşmemiştir. Ali Saim Ülgen ve arka­daşları tarafından hazırlanan çizimler uzun yıllar Türk Tarih Kurumu’nda bekledikten sonra yayımlanabilmiştir. Bunun yanında Ata­türk, Türk Tarih Kurumu’na 2 Ağustos 1935 gecesi yazdığı bir notla Sinan’ın hey­kelinin yapılması emrini vermişti. Bu is­tek de daha sonraki yıllarda Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ön bahçesine dikilen Hüseyin Özkan’ın (Anka) eseri bir heykelle yerine getirilmiş oldu.