Asim bin Ömer bin Hattab Kimdir, Hayatı,

0
54

Ebû Ömer (Ebû Amr) Âsim b. Ömer b. el-Hattâb el-Kureşî el-Adevî (ö. 70/689) Hz, Ömer’in oğlu, sahâbî.

Annesi Medine’de Hz. Peygamber’e ilk biat eden kadın sahâbîlerden Cemîle bint Sabit el-Ensâriyye’dir. Emevî Hali­fesi Ömer b. Abdülazîz’in anne tarafın­dan dedesi olan Âsım’ın bazı kaynaklar­da Hz. Peygamber’in vefatından iki yıl önce (630) doğduğu, bazılarında ise hic­retin 6. yılında (628) dünyaya geldiği kaydedilmektedir.

Âsım’ın ilk çocukluk yılları, Hz. Ömer’­den boşandıktan sonra Abdurrahman b. Yezîd’le evlenen annesinin yanında geçti. Henüz dört (veya sekizi yaşlarında iken, Küba’ya gelen Hz. Ömer onu alıp götür­mek istedi. Ancak Âsım’ın anneannesi Şemüs bint Ebû Âmir buna engel olma­ya çalışınca Ömer halifeye başvurdu. Her iki tarafı da dinleyen Hz. Ebû Bekir, Âsım’ın ninesine verilmesini uygun gör­dü; Ömer de karara uymak zorunda kal­dı. Âsım ilk çocukluk yıllarından sonra Hz. Ömer’in himayesinde yetişmiş ve onun tarafın­dan evlendirilmiştir. Babasından hadis rivayet ettiği bilinen Âsım’dan iki oğlu Hafs ve Ubeydullah ile Urve b. Zübeyr ri­vayette bulunmuşlardır. Âsım’ın rivayet ettiği bir hadis Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer almıştır.

Bütün kaynaklar Âsim b. Ömer’in uzun boylu, iri yapılı, son derece asil, cömert. hiç kimseyi incitmeyen ve kimsenin aley­hinde bulunmayan bir kişi olduğunu kay­detmektedir. Ağabeyi Abdullah b. Ömer kendisine sövüp hakaret etmeye yelte­nen birine, “Ben ve kardeşim Asım kim­seye sövmeyiz” derken onun üstün ah­lâkını belirtmiştir. Şairliği ve güzel ko­nuşmasıyla da tanınırdı. Rebeze’de öldü­ğü zaman ondan üç yıl sonra vefat edecek olan ağabeyi Abdullah, şair Mütem­mim b. Nüveyre’nin. “Âh, ölüm (Âsım’ı) aramızdan almasaydı da birlikte yaşa­saydık yahut beraber ölseydik” anlamın­daki bir beytini okuyarak derin üzüntü­sünü dile getirmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi