Asım b. Adî Kimdir, Hayat, Peygamber Emriyle Mescidi Dırar’ı Yıkan Sahabi

0
31

Ebû Amr Asım b. Adî b. el-Cedd el-Belevî el-Aclânî (ö. 45/665) Hz. Peygamber’in Mescid-i Dırâr’ı ortadan kaldırmak için görevlendirdiği sahâbî.

Kaynaklarda künyesi Ebû Abdullah diye de kaydedilir. Fiilen Bedir Savaşı’na iştirak etmemiş olmasına rağmen itti­fakla “Bedri” kabul edilmiştir; Zira Hz. Peygamber Bedir’e giderken gördüğü lüzum üzerine Âsım’ı Medine’nin Kubâ ve Âliye bölgesi halkının başında bırak­mış, savaş sonrasında da ganimetten payını vermiştir.

Âsim b. Adî Hz. Peygamber’le birlikte diğer bütün savaşlara katıldı. Tebük Se­feri hazırlıkları sırasında orduya yetmiş vesk hurma bağışladı. Sefer dönüşün­de Hz. Peygamber onu Mâlik b. Duhşûm es-Sâlimî ile birlikte, münafıkların İslâ­miyet aleyhindeki faaliyetlerini daha ra­hat bir şekilde sürdürmek için yaptır­dıkları Mescid-i Dırâr’ı ortadan kaldır­makla görevlendirdi. İki sahâbî bu gö­revi başarıyla tamamladı.

Mülâane ile ilgili rivayetlerin çoğun­da konuyu Hz. Peygamber’e arzeden aracı kişi olarak görülen Âsim b. Adîden oğlu Ebü’l-Beddâh, Sehl b. Sa’d ve Âmir eş-Şa’bî rivayette bulunmuşlardır. Mina’da şeytan taşlama ile ilgili olarak Hz. Peygamber’den naklettiği bir hadis de Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, el-Muvatta ve Dârimî’de rivayet edil­miştir.

Âsim b. Adî 115 veya 120 yaşlarında vefat etmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi