Aşık Mehmed İbn-i Hafız Ömer er-Rumi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

33

Aşık Mehmed İbn-i Hafız Ömer er-Rumi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadı ve Tarihçilerden bir zattır. Büyük bir kısmı coğrafyaya ait 28 manzara üzerine tertib edilmiş (Menazirü’l-Avalim) adında Türkçe büyük bir eseri vardır. İki cild şeklinde tertib edilmiştir. Katib Çelebi’nin «Keşfü’z-Zünun»’da Yazdığına göre bu eser müellifi tarafından 1006 (1597) tarihinde tamamlanmıştır. (Mir’atü’z-Zaman), «Hayatü’l-Hayavan), (Maliku’l-Mehalik), (Asaru’l-Bilad), (Tuhfetü’d-Dehr), (Nüzhetü’l-Kulub), (Haridetu’l-Acaib) ve (Zubdetü’t-Tıb) adlı eserlerden seçilmiş olup bir önsöz ve iki bab ile bir hatime’den ibarettir. Önsöz, isbat-i Vacib’ten, birinci bab, yüce âlemlerden, ikinci bab, süfli alemlerden, hatime de zamanın sonundan bahsetmektedir. Rumeli ve Anadolu vilayetlerine ait tafsilat mevcuttur. Basılmamıştır. Tercemesini genişleterek (Hülasatü’l-Ahbar) adını verdiği (Medine-i Münevvere Tarihi) ile (Ahbar-i Mekkiye) ismindeki ve sekiz bab üzere tertib edilmiş olan tarihçesinin yazılış tarihi 1011 (1608) senesidir. Edirne’de ikinci Sultan Selim Kütübhanesinde 1022 (1613) tarihinde Yazdığı Arapça (Şemail-i Tirmizi) şerhi vardır. Terceme sahibi kendisinin Trabzonlu olduğunu eserinde tafsilatı ile yazıyor. Künyesinin de «Muhammed ibn-i Ömer ibn-i Bayezid El-Aşık» diye zikrediyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.