Asaf Ne Demek, Asaf İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

Âsaf, İslâm dünyasında vezir karşılığı veya vezirin sıfatı olarak kullanılan bîr terim.

İbrânîce’den Arapça’ya geçmiş olan bu kelime, Hz. Süleyman’ın hikmet ve ted­biriyle tanınan veziri Âsaf b. Berahyâ’nın adından gelmektedir. Osmanlılar’da ve­zir ve özellikle veziriazamlar için kulla­nılmıştır. Çeşitli kelimelerle birleşerek “Vezire ait” mânasına âsafî, sadrazam konağı ve Babıâli için Bâb-ı Âsafî, itibar ve haysiyet sahibi kişiler için âsaf-câh, ileri görüşlü kimseler için âsaf-rey ve âsaf-nazîr vb. terkipler ortaya çıkmıştır. Lutfî Paşa da (ö. 1564) Osmanlı devlet idaresine dair tanınmış eserine Asafnâme adını vermiştir. Edebiyatta ise ve­zirlerden bahsederken veya sadrazam­lara yazılan kasidelerde övgü için kul­lanılmıştır. Âsaf kelimesine Türk-İslâm toplumlarında erkek adı olarak da rast­lanmaktadır.