Arslan Paşa Camii Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Arslan Paşa Camii, Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Yanya’da XVII. yüzyılda yapılmış Arslan Paşa Külliyesi’ne ait cami.

1017 Ramazanında dü­zenlenen vakfiyesine göre Tırhala sancak beyi ve sonralan Rume­li beylerbeyi olan Arslan Paşa tarafından medrese, zâviye-imaret ve türbe ile birlikte yaptırılmıştır. 1081’de Yanya’yı ziyaret eden Evliya Çelebi caminin mimarisini, süslemeleri­ni ve içindeki minberi ile minaresini öve­rek anlatmakta ve caminin kapısı üs­tünde 1027 yılını veren celî hatla yazılı tarih kitabesini kaydetmektedir. Hazîrede Arslan Paşa ailesinin türbele­ri vardır. Avlu kapısı önünde Kapıcıbaşı Mustafa Bey bir köşk yaptırmış, bunun tarihini de bizzat Evliya Çelebi yazmış­tır. Avlunun göle bakan tarafında ise Arslan Paşa’nın büyük bir aşhane-ima­reti vardır.

Kale içinde yüksek bir arazide bulun­duğundan ancak merdivenle ulaşılan Arslan Paşa Camii kesme taştan yapılmış olup kare bir mekândan ve bunu örten tek kubbeden ibarettir. Rumeli camilerinin çoğunda görüldüğü gibi se­kizgen sağır yüksek bir kubbe kasnağına sahiptir. Kasnak dört taraftan ke­merli payandalarla desteklenmiştir. Ki­remit örtülü olan kubbe yarım küre bi­çiminde olmayıp kasnağın hatlarını de­vam ettiren bir piramit şeklindedir. Ca­minin bitişiğinde, alt katında kagir ke­merleri bulunan bol pencereli bir ilâve kısım vardır.

Caminin kıble tarafında uzanan geniş nazirenin içinde ise yakın bir tarihe ka­dar sekiz köşeli bir plana göre yapılmış olan ve kubbesi kiremit örtülü Arslan Paşa Türbesi bulunmaktaydı.

Diyanet İslam Ansiklopedisi