ANTROPOLOJİNİN TANIMI, YAKLAŞIMI VE İLKELERİ

ANTROPOLOJİNİN TANIMI, YAKLAŞIMI VE İLKELERİ

Antropolojinin Tanımı

Antropoloji en kısa tanımıyla insan çeşitliliğinin bilimidir. İnsanı kültürel, toplum­sal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya; insanların başlangıcından beri çeşitli ko­şullara nasıl uyarlandığını, bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, çe­şitli küresel olayların bu uyarlanmaları nasıl dönüştürdüğünü görmeye ve göster­meye çalışır. Bu nedenle yerküreyi bir bütün olarak ele alır ve insanlığı bütünlüğü içinde görmeye çalışır. Bu yönüyle antropoloji hem bütüncü hem de farklılıkları vurgulayıcı bir doğaya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, antropoloji için insan hem yerküreyi düzenleyen, tasarlayan hem de yerkürenin koşulları tarafından düzenle­nen, biçimlendirilen bir varlıktır. Yerkürenin koşulları onu hem kültürel, toplum­sal ve biyolojik bakımdan çeşitlendirmiş; hem de yerküre kültürel, toplumsal ve bi­yolojik olarak çeşitlenmiş, insanın müdahaleleriyle bu uzun süreçte dönüşmüştür. Belki de bu dönüşümün en yakın ve yakıcı sonucu bugünkü küresel ısınma soru­nu olmuştur. Bu geniş ele alış biçimi antropolojiyi farklı bir yaklaşıma sahip kılmış­tır. Bu yaklaşım yine insana eğilen diğer bilimlerle antropoloji arasındaki farkı da açıklar.