Tarih

Amr bin Hureys Kimdir, Hayatı, Sahabi

Ebû Saîd Amr b. Hureys b. Amr el-Kureşî el-Mahzûmî (ö. 85-704) Kûfe’de yerleşen ilk Kureyşli sahâbî.

Hicretten yaklaşık iki yıl önce veya Bedir günü doğduğuna dair rivayetler vardır. Ancak, Medine’de Hz. Peygam­berin, elindeki okla bir ev yeri çizdikten sonra ona.

“Bunu sana veriyorum” dediği dik­kate alınırsa, o zaman yaşının pek de küçük olmadığı anlaşılır. Babası ve kar­deşi Saîd de sahâbîdir. Kureyş’in bir ko­lu olan Benî Mahzûm kabilesine nisbet edilerek el-Mahzûmî diye anılır. Hz. Peygamber, çok küçük yaşta huzuruna ge­tirilen Amr’ın başını okşamış, alışverişi­nin bereketli olması için dua etmiştir. Bu dua bereketiyle Amr daha sonraları yerleştiği Kûfe’nin en büyük zenginle­rinden biri olmuştur. Küfe kurulduktan hemen sonra oraya göç eden Amr. Küfe Mescidi yanında bir taraftan ibrişim ve elbise ticaretinin, öte yandan dinî ve edebî sohbetlerin merkezi olan büyük bir bina yaptırdı. Emevîler’in Irak valisi Ziyâd b. Ebû Süfyân, kışı geçirmek üze­re Basra’ya gittiğinde yerine Amr’ı vekil bırakırdı.

Amr b. Hureys ticaretin yanı sıra ha­dis rivayetiyle de meşgul olmuştu. Doğ­rudan Hz. Peygamber’den, ayrıca Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, İbn Mes’üd ve kar­deşi Saîd’den rivayetleri vardır. Kendi­sinden başta oğlu Cafer olmak üzere Küfe hadis ekolünün tanınmış muhaddisleri rivayette bulunmuşlardır. Rivayet­leri Kütüb-i Sitte’de ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer al­maktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi