Tarih

Amr bin Hazm Kimdir, Hayatı, Sahabi

Ebü’d-Dahhâk Amr b. Hazm b. Zeyd el-Ensârî el-Hazrecî (ö. 53-673 [?]) Hz. Peygamber’in Necran’a muallim ve zekât memuru olarak gönderdiği sahâbî.

On beş yaşında iken katıldığı Hendek Savaşı’ndan önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. Bundan sonra yapılan bütün sa­vaşlara iştirak etmiştir. Hatta Tebük Seferi’nde Hz. Peygamber hakkında,

“Pey­gamber olduğunu, gökten haber ver­diğini iddia ediyor, ama kayıp devesi­nin nerede olduğunu bilmiyor” diye söz eden münafığı, grup kumandanı olan kardeşi Umâre b. Hazm’e haber vermiş­tir. Hicretin onuncu yılında Hâlid b. Velîd’in aracılığıyla müslüman olan Necran’daki Haris b. Kâ’b oğullarına Hz. Peygamber Amr b. Hazm’i âmil olarak göndermiş, dinî esasları, Kur’an’ı öğret­mek ve zekât toplamakla görevlendir­miştir. Orada yapacağı işleri belirten bir de talimatname yazdırıp kendisine ver­miştir. Bu talimatnamede dinin emirle­ri ve yasaklarıyla zekât, diyet ve cezaî konular yer almıştır. Hz. Peygamber’in vefatında Amr Necran’da bulunuyordu. Esved el-Ansi’nin İslâm’dan ayrılıp pey­gamberlik davasına kalkışmasına biz­zat şahit olmuştur. Hz. Osman’la kapı bir komşu olan Amr b. Hazm, Osman’a karşı ayaklananlara evinin kapısını aç­mış, halifeyi şehid edenler onun evin­den öbür tarafa geçmişlerdir. Oğlu Yezîd’e biat edil­mesini isteyen Muâviye’ye de şiddetle karşı çıkmıştır.

Kendisinden oğlu Muhammed. karısı Şevde bint Harise. Nadr b. Abdullah es-Sülemî ve Ziyâd b. Nuaym el-Hadramî hadis rivayet etmişlerdir. Onun vasıta­sıyla nakledilen hadisler Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce ve Dârimi’nin Sünen’leriyle İmam Mâlik’in el-Muvatta’ında ve İbn Hibbân’ın Sahih’inde yer almıştır.

Ailesine Hz. Peygamber tarafından ze­hirli hayvan sokmasına karşı, ayrıca na­zar ve kulak ağrısı için nefes etme (rukye) izni verilen Amr’ın Hz. Ömer devrin­de vefat ettiği ileri sürülmüşse de. Ye­zîd’e biat edilmesi hususunda Muâvi­ye’ye karşı çıktığı dikkate alınırsa, 51-54 yılları arasında öldüğüne dair rivayetler kuvvet kazanmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi