Tarih

Amr bin Cemuh Kimdir, Hayatı, Sahabi

Amr b. el-Cemûh b. Zeyd el-Ensârî es-Selemî (ö. 3-625) Selemeoğulları’nın reisi, sahâbî.

Medine’nin iki büyük kabilesinden Hazrec’in Seleme (Selime) boyunun reisi idi. Câhiliye döneminde putlara aşın bir bağ­lılığı vardı. Bu sebeple ensar arasında oldukça geç müslüman olanlardandır. Bazı kaynaklarda ikinci Akabe Biati’na katıldığı belirtilirse de bu husus doğru değildir. Ancak Akabe biatlanndan son­ra bizzat kendi oğlu ve bazı akrabaları­nın, onun çok sevdiği Menâf adlı putu birkaç defa bir çukura atarak putlann hiçbir güce sahip olmadığını ispatlama­larından sonra müslüman oldu. Hicretin ilk yılı dolmadan Medine’de yapılan en­sar ile muhacirlerin kardeş ilân edilme­si (muâhât) merasiminde Hz. Peygamber’in yakın akrabası Ubeyde b. Haris ile kardeş oldu. Bedir Gazvesi’ne katıl­dığı söyleniyorsa da çok istemesine rağ­men, fazla topallaması sebebiyle rahatça savaşamayacağını söyleyen oğulları Hz. Peygamber’in de müdahalesiyle Be­dir Savaşı’na katılmasına engel olmuş­lardı. Ancak Uhud Gazvesi sırasında oğulları yine engel olmaya kalkınca, “Siz beni Bedir Seferi’nde cenneti kazan­maktan alıkoymuştunuz” diyerek onları Hz. Peygamber’e şikâyet etti. Sakat ol­duğu için savaşa katılması gerekmediği halde onu çok istekli gören Hz. Peygam­ber Uhud’a iştirak etmesine izin verdi. Amr b. Cemûh cesaretle çarpıştı. Sava­şın sonlarına doğru müslüman safların­da dağılma başladığı zaman bile o se­bat edip düşmanla mücadeleye devam etti ve sonunda hep arkasında savaşa­rak onu korumaya çalışan oğluyla bir­likte şehid oldu. Yeteri kadar kefen bu­lunamadığı için çok sevdiği arkadaşı ve kayınbiraderi Abdullah b. Amr b. Haram ile aynı kefene sarıldı ve aynı kabre kon­du. Hz. Peygamber bir hadisinde onun cennette sapasağlam ayaklarla yürüdü­ğünü haber vermiştir.

Amr b. Cemûh uzun boylu, cömert, ce­sur ve şair ruhlu bir zat idi.

Diyanet İslam Asiklopedisi

İlgili Makaleler