Amr bin Abese Kimdir, Hayatı, İlk Müslümanlardan, Sahabi

Ebû Necîh Amr b. Abese b. Hâlid es-Sülemî, İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden.

Süleym kabilesinin Becîle boyuna men­suptur. Câhiliye döneminde putlara tap­maktan nefret ederdi ve bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman za­man Ehl-i kitap’tan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke’de­ki bir şahsın da putların aleyhinde ko­nuştuğunu söyledi. Bunun üzerine he­men Mekke’ye gidip Hz. Peygamber’le görüştü ve müslüman oldu. Kendi ifa­desine göre o sırada yalnızca Hz. Ebû Bekir ile Bilâl-i Habeşî müslüman ol­muştu. Orada Resûlullah’ın yanında kal­mak istedi. Fakat Hz. Peygamber ona. şu anda şartların müsait olmadığını, evi­ne dönmesini ve İslâmiyet’i açıkça teb­liğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. 0 da ailesinin yanına dönüp Hz. Peygamberden haber bekle­meye başladı. Mekke’nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşı­laştı ve Resûlullah’ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslâm dinini kabul ettiği­ni öğrenince derhal Medine’ye giderek Mekke’nin fethine, daha sonra da Tâif Muhasarası’na katıldı. Bir müddet Me­dine’de kaldıktan sonra Suriye üzerine gönderilen orduda görev aldı ve Yermük Savaşı’nda Hâlid b. Velîd’in süvari birlik­lerine kumanda etti.

Büyük bir ihtimalle Hz. Osman’ın ha­lifeliğinin son yıllarında Hıms’ta öldü. Ebû Ümâme el-Bâhilî, Sehl b. Sa’d, Kesîr b. Mürre ve Adî b. Ertât gibi muhaddisler ondan hadis rivayet etmiş­lerdir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi