Tarih

Amr b. Luhayy Kabeye Hubel Putunu Sokan Kişi

 

Amr bin Luhayy

Amr bin Luhayy, Beni Huzâ’a’nın efsanevî reisi olup, İslâm tarihçilerinin ifadelerine göre, Mekke’de hüküm sürmüştür. Aynı tarihçiler Amr’ı, İbrahim’in dinini (el-Hanifiya) bozarak, Mekke’ye putperest­liği sokmakla itham ederler. Amr Kâbe’yi putlarla doldurmuş ve bu arada, bâzı tarihçilerin dediklerine göre, meşhur Hubel putunu, Ma’ab (Moab)’daki Amâlika’dan hediye ala­rak getirmiştir. Al-Azraki’ye göre, bu putu Amr, Mezapotamya’dan almıştır. Tarihçiler Amr’ın, bâzı durumlarda mukaddes bir mâhiyet alan hayvanlar hakkında, bir takım bâtıl âdetler icad etmiş olduğunu rivayet ederler. Şehrastani iddiasına göre, Hubel’in Amr b. Luhayy tarafın­dan ilâhlar arasına sokulması Sabur Zu’l-Aktâf za­manında, yani milâdî III. asrın ilk yarısında, vukubulmuştur. Bununla beraber, al-Azraki, Amr’ın ve ahafadının 500 sene hüküm sürdüklerini söyler. Mes’üdi’ye göre, bizzat Amr 345 sene yaşamış imiş. Bundan dolayı, bu hâdisenin vukubulduğu tasavvur edi­len tarihi tam olarak tayin etmek, hemen he­men mümkün değildir.

İlgili Makaleler