Amir bin Rebia Kimdir, Hayatı, İlk Müslümanlardan

Ebû Abdillâh Âmir b. Rebîa b. Mâlik el-Anzî el-Adevî (ö. 35-656) Sahâbî.

Hanımıyla birlikte çok erken tarihler­de müslüman oldu. Cahiliye döneminde Hz. Ömer’in babası Hattâb tarafından evlât edinildiği için Âmir b. Hattâb el-Adevî diye anılırdı. Fakat Kur’ân-ı Kerîm evlâtlıkların kendi babalarına nisbetle çağırılmasını emredince Âmir b. Rebîa adıyla anılmaya başlan­dı. Müşriklerin baskıları yüzünden hanı­mıyla beraber iki defa Habeşistan’a hic­ret etti. Hz. Peygamberin hicret etti­ğini öğrenir öğrenmez Medine’ye gide­rek ilk muhacirler arasında yer aldı. Resûlullah onunla Yezîd b. Münzir el-Ensâri arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu.

Âmir, Hz. Hamza ve Abdullah b. Cahş kumandasındaki seriyyelere ve Hz. Peygamber’in bütün gazvelerine katıldı. Hudeybiye’de. Hayber ve Mekke’nin fethin­de ve Veda haccında bulundu. Câbiye’ye giderken Hz. Ömer’in bayraktarlığını ya­pan Âmir b. Rebîa. hac için Medine’den ayrılan Halife Osman’a da vekâlet etti. Bizzat Hz. Peygamberden hadis naklet­tiği gibi Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den de rivayetlerde bulunmuştur. Rivayet etti­ği yirmi iki hadis Kütüb- Sitte’de ve di­ğer hadis kitaplarında yer almaktadır. Oğlu Abdullah ile Abdullah b. Ömer, Ab­dullah b. Zübeyr, Ebü Ümâme b. Sehl ve diğer bazı kişiler de kendisinden ha­dis rivayet etmişlerdir.

DİA