Amir bin Ebi Vakkas Kimdir, Hayatı, İlk Müslümanlardan

Ebu Amr Âmir b. Ebî Vakkâs (Mâlik) b. Uheyb el-Kureşî ez-Zührî (ö. 15-636) İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden.

Aşere-i mübeşşere’den Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın kardeşidir. İslâmiyet’e ilk gi­renler arasında on birinci kişi olduğu ka­bul edilir. Müslüman olmasından ötürü annesi Hamne bint Süfyân çok üzülmüş, oğlu tekrar eski dinine dönünceye ka­dar ağzına lokma koymayacağına, bir yudum su bile içmeyeceğine ve gölgede oturmayacağına yemin etmişti. Bunun üzerine, anneye ve babaya karşı iyi dav­ranmak gerektiğini, fakat çocuklarını Al­lah’a ortak koşmaya zorladıkları takdir­de bu isteklerine asla uyulmayacağım belirten âyet nazil ol­du. Ancak bu hadisenin Sa’d b. Ebû Vak­kâs’ın İslâmiyet’i kabul etmesi sırasın­da meydana geldiğine dair rivayetler de vardır. ve bu rivayetler birincisinden daha sağlamdır. Ayrıca Sa’d’ın kardeşinden önce müslüman olduğu dikkate alınırsa olayın onunla ilgili olduğu hususunun biraz daha kesinlik kazandığı anlaşılır.

Âmir Mekke’de ilk müslümanlara ya­pılan işkencelere dayanamayarak ikinci hicret kafilesiyle birlikte Habeşistan’a gitmiş, daha sonra da Medine’ye hicret etmiş ve Uhud Savaşı’na katılmıştır. Hz. Ömer devrinde Şam’da vefat etmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi