Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri

Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi, İstanbul Saraçhanebaşı’nda Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi içinde kurulmuş bulunan kütüphane.

1112 (1700) yılında Amcazade Hüse­yin Paşa tarafından yaptırılan külliyenin girişindeki avlunun sağ tarafında yer alan iki katlı bir yapıdır. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre kütüphanede üç hâfız-ı kütüb, bir kâtib-i kütüb, bir de mücellit görev yapmakta, kütüphane haf­tada üç gün açık bulunmaktaydı. Kurul­duğunda 500 civarında kitaptan mey­dana gelen bir koleksiyona sahip olan kütüphanenin daha sonraki tarihlerde yapılan bağışlarla zenginleştiği görül­mektedir. İstanbul’daki kütüphanelerin birleştirilmesi çalışmaları sırasında ön­ce Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne, daha sonra da Fatih’teki Millet Kütüphane­si’ne nakledilen Amcazade Hüseyin Pa­şa Kütüphanesine ait kitaplar bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde ayrı bir bölüm halinde muhafaza edilmektedir.

DİA