Altunizade Kimdir, Hayatı, Hekimliği, Fatih Devri Ünlü Hekimi

Altunzade, Fâtih devrinin (1451-1481) ünlü hekimi.

Adına Altunîzâde ve İbn-i Zehebî şe­killerinde de rastlanan Altuncuzâde’nin asıl adı, doğum ve ölüm tarihleri bilin­memekte, hayatı hakkında yeterli bilgi vermeyen kaynaklardan ancak kişiliği ve çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler elde edilebilmektedir. eş-Şakâ iku’n-nu’mâ-niyye’de Altuncuzâde’ye geniş yer ayı­ran Taşköprizâde onun haramdan kaçı­nan temiz ruhlu bir insan. Allah’ın nu­runa ve ilâhî bilgiye sahip bir âlim ve pek çok hastayı iyileştirip ölümden kur­taran hazık bir hekim olduğunu yaz­makta, ayrıca şifalı otları çok iyi tanıdı­ğını bildirmektedir. Yine Taşköprizâde’nin kullandığı “Nûrânî ihtiyar” ifadesin­den onun ileri yaşlarda vefat ettiği an­laşılmaktadır. Bu eserden ve Nefis b. İvaz el-Kirmânfnin (ö. 841/1438) Şerhu Mûcezi’l-Kânun adlı eserinin bir yazma nüshasına eklenen bir nottan Al­tuncuzâde’nin. kendi imal ettiği kalay­dan sondalarla idrar tutukluğuna nasıl çare bulduğu ayrıntılarıyla öğrenilmek­tedir. Bu bilgiden, mesane ve idrar yol­ları rahatsızlıkları için İbn Sînâ tarafın­dan icat edildiği bilinen kalay sondayı Türkiye’de ilk defa Altuncuzâde’nin kul­lanmış olduğu sonucu çıkarılabilir. Ge­rek bu durum, gerekse Risâle-i Hasâ-tü’l-kilye vel-mesâne (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1491) adlı böb­rek ve mesane taşlan üzerine yazılmış on bölümlü eserin sahibi ünlü hekim Ahî Çelebinin fö 930/1524) hocası ol­ması. Altuncuzâde’nin üroloji alanında bir ekol kurmuş olduğunu göstermek­tedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi