Altınapa Hanı Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri,

Altınapa Hanı, Altınapa Barajı’nın sulan altında kalan bir Selçuklu kervansarayı.

Vakfiyesinden 598 (1202) yılında. Akşehir-Konya yolundaki Argıt Hanı’nın da banisi olan Selçuklu devlet adamların­dan Sipehsâlâr Şemseddin Altınapa ta­rafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Es­ki Konya-Beyşehir yolu üzerinde bulu­nan hanın, hol kısmı ile avlu kısmı bir­birine eşit iki bölümlü bir Selçuklu ker­vansarayı olduğu, kesme taştan ve sa­de bir üslûpla süslemesiz olarak yapıl­dığı, girişin solunda eyvan üstüne yer­leştirilmiş fevkani bir mescidinin bulun­duğu bilinmektedir.

DİA