Ana Sayfa Felsefe Yazıları Allah’ın Birliğine İnanmak, Allah’ın Birliğinin Delilleri, Hakkında Bilgi

Allah’ın Birliğine İnanmak, Allah’ın Birliğinin Delilleri, Hakkında Bilgi

0

III) BİRLİĞİ

İslâmiyet’in tevhid dini olarak tanın­ması, doğduğu coğrafyada yaygın olan puta tapıcılığı ortadan kaldırmayı hedef almasının yanında, bütün insanlığa hitap etme özelliğiyle, insanlar arasında gerek o çağda bulunan gerekse sonraki dö­nemlerde ortaya çıkacak olan çok tanrıcı İnançlara cephe almak, hatta diğer se­mavî din mensuplarının ulûhiyyet anla­yışını tashih etmek gibi önemli görevle­ri üstlenmesine bağlı olmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in düşünce örgüsünde insana de­ğer verme unsuru çok önemli bir yer tu­tar. Kişinin kendisi gibi yaratılmış bir nesneyi tanrı diye tanıması, ona insan üstü özellikler vererek tapınması insan­lık değerleriyle bağdaşmaz. Çok tanrıcı inancın tenkit edildiği birçok âyette ta­pınılan şeylerin değersizliğine sık sık dikkat çekilmekte ve özellikle onların yaratma gücünden, hatta insana ait bir­çok fonksiyondan yoksun olduğu vur­gulanmaktadır. Kur’an’ın başlangıç bölü­münü teşkil eden Fatiha süresinin her namazda birkaç defa okunmak suretiy­le günde yaklaşık kırk defa tekrar edili­şinin hikmetlerinden biri, her halde ta­pınılacak, yardımı istenip sığınılacak var­lığın sadece Allah olduğunu kişinin zih­nine ve gönlüne yerleştirmekten ibaret­tir. Kâinatı yaratıp geliştiren, koruyup yöneten, engin ve sınırsız rahmetle ni­telenen (rabbü’l-âlemîn, rahman ve rahim) Allah’tan başkasına kulluk anlamında eğilmek, kendini ona bağımlı hissetmek (ibâdet ve istiâne), birçok yaratıktan üs­tün ve şerefli kılınan (İsrâ 17/70) insa­noğluna büyük bir haksızlıktır. Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Lokman’ın oğluna öğüt ve­rirken söylediği hikmetli sözlerinden bi­rini şöyle nakleder:

“Allah’a ortak tanı­ma! Şüphe yok O’na ortak tanımak bü­yük bir zulümdür” (Lokman 31/13) Bir­çok âyet de inançsızlığı (küfür) veya çok tanrıcı anlayışı (şirk), bu zihniyetlerin sa­hiplerinin kendilerine reva gördükleri bir zulüm olarak niteler. Burada söz konusu edilen zu­lüm, her şeyden önce insanın kendi şah­siyetini, hürriyetini, şerefini ve dolayı­sıyla insanlık değerini kendi davranışla­rıyla yok etmesi anlamına gelir.

Kur’an, Allah’ın varlığının insan tara­fından benimsenmesini onun selim ya­ratılışının gereği saydığı gibi O’nun bir­liğini de aynı mahiyette kabul etmiştir. Bu, eski antropolojik teorilerin aksine dinler tarihi alanında yapılan yeni araş­tırmaların da desteklediği bir husustur. Ancak O’nun bir­liğini ifade eden âyetler varlığını belir­ten âyetlerden çoktur. Öyle görünüyor ki tanrının birliği sonucuna ulaşmak, bu sonuca hem inanç ve düşünce hem de ibadet ve duygularda sadık kalmak O’nun varlığını benimsemekten zordur; çünkü tanrının varlığı daha çok aklın fonksiyonunu ilgilendirdiği halde birli­ği akılla birlikte ve ondan çok iradenin eğitimine ve duygu hayatının geliştiril­mesine bağlıdır.

Allah’ın birliğinden bahseden ve çoğu Mekke’de nazil olan âyetler, doğrudan tevhidi telkin edenler veya şirki redde­denler olmak üzere iki grup halinde dü­şünülebilir. Daha çok vâhid, ahad ve vahde kelimeleriyle doğrudan O’nun birliğini ifade eden âyetler hadislerle de destek­lenmiştir.

Bunların dışında Kütüb-i Sitte’de Allah’ın isimlerinden biri olarak yer alan vitr (tek) kelimesi ve Halîminin kanaatine göre Kur’an’da ve ha­diste Allah’a nisbet edilmiş bulunan kâfî (yeten, kulunun bütün ihtiyaçlarını karşılayan) kelimesiyle O’nun aşkın bir varlık olduğunu ifade eden alî, azîm, refî gibi isimler, Allah’ın birliğini doğrudan telkin eden terimlerdir. Bu delillere İhlâs sûresinin ikinci âyetini de ilâve etmek gerekir. (Samed: her şeyden müstağni, her şey ona muhtaç.)

Kur’ân-ı Kerîm’de şirki ve ulûhiyyet makamına yakışmayan bütün yaratılın işlik, acz ve eksiklik kavramlarını reddetmek suretiy­le tenzihi amaçlayan âyetler pek çoktur. Bu tür âyetlerin konu edindiği ve tevhi­de aykırı olduğu bilinen bütün inançların tarihî oluşumunu ve bu inançların taraftarlarını Hz. Peygamber’in ilk mu­hatapları olan İslâm öncesi Araplarında bulmak mümkün olmayabilir. Çünkü Al­lah’ın elçisi olarak bütün insanlığa geldiğini ilân eden (A’râf 7/158) Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği din belli bir zaman ve coğrafyada ortaya çıkmışsa da evrensel mesajlarıyla zaman ve me­kân sınırlarını aşmış ve bütün insanlı­ğa hitap etmeyi amaçlamıştır. Şu halde müslüman ve Batılı bazı yazarlarda gö­rüldüğü üzere tevhid ve tenzih âyetleri­nin red ve tenkit açısından konu edin­diği inançların hepsini Câhiliye Arapları’nda aramak, bunun için uzak yorum­lar yaparak tahminler yürütmek isabet­li bir metot sayılmamalıdır.

Allah’a nisbet edilen “Bir”lik, herhan­gi bir sayı dizisinin ilk basamağı anla­mına gelmez. Buradaki bir, “Cüzlerden oluşmuş (mürekkeb) bir varlık olmayan, benzeri ve dengi bulunmayan, yegâne tapınılacak varlık” demektir. Tevhidin ulûhiyyet ve rubûbiyyet alternatifleriyle ele alınarak işle­nişi erken dönemlerde başlamış olmalı­dır. Tevhîd-i ulûhiyyetten maksat Allah’ın zâtında, sıfat­larında ve fiillerinde bir. yegâne ve ben­zersiz olduğunu kabul etmek; tevhid-i rubûbiyyet de O’ndan başkasına tapın­mamak ve sığınmamaktan ibarettir. Bu tevhidlerin her ikisini Fatiha sûresinin 5. âyetiyle birlikte kelime-i tevhîd de bir araya toplamıştır. Çünkü kelimei tevhîdde geçen “İlâh” kelimesi müslümanlar arasında genellikle “Mâbud” (tapacak) mânasına alınmış ve cümle “Allah’tan başka tapınılacak yoktur” tarzında an­laşılmıştır. Bundan dolayı Yûsuf ed-Dicvi’nin bu tür tevhid anlayışını İbn Teymiyye’ye mal etmesi ve tenkide tâbi tut­ması isabetli değildir. Tevhidi ulûhiyyet ve ru­bûbiyyet şeklinde açıklayan birçok âyet vardır. Bura­da Hz. Peygamber’in Kur’an’ın üçte birine denk tuttuğu İhlâs sûresine temas etmekle yetinelim: “De ki O Allah bir­dir. Allah her şeyden müstağni, fakat her şey ona muhtaçtır. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir kimse onun dengi değildir”. Sûrenin İlk âyetinde Allah’ın birliği doğrudan doğruya ifade edildik­ten sonra sıfatlarıyla birlikte zâtının var­lığı ve bekası, ayrıca fiillerini yürütmesi açısından kimseye muhtaç bulunmadı­ğı, aksine her şeyin kendisine muhtaç olduğu vurgulanmış, gerek nesep yo­luyla gerekse dengi, benzeri bulunmak gibi başka yollarla ulûhiyyet ve rubûbiyyette çokluğun mümkün olmadığı açık ve güçlü ifadelerle dile getirilmiştir. İh­lâs sûresi İslâm öncesi Araplarının pu­ta tapıcılığını reddettiği gibi yüce tanrı­nın sıfatlarında antropomorfizme dü­şen Yahudiliği ve Allah ile birlikte Hz. İsâ ve Rûhulkudüs’ü de tanrılaştıran hıristiyan inancını tashih etmiş, bir, ben­zersiz ve müstağni olma prensiplerine ters düşen bütün inançları bâtıl ilân et­miştir.

İslâm literatüründe tevhide aykırı ina­nışlar, geniş anlamlı bir kavram olan şirk kelimesiyle ifade edilmiştir. Sirki de tevhidde olduğu gibi ulûhiyyet ve rubûbiy­yet kavramları karşısında iki grup ha­linde incelemek mümkündür. Muhtelif âyetlere göre ulûhiyyette şirk Allah’a or­tak tanımaktır ki bu şerîk (ortak), küfüv, küf (denk, benzer), velî veya vâlî (dost. efendi), nid (özünde benzeri), şefî (şefaat­çi, aracı, yardımcı) ve şehîd (şüheda) şeklinde çoğul olarak, yardımcı, lehte şahitlik yapan, moral veren) kelimeleriyle ifade edilmiştir.

Bu tür şirkin kap­samına giren varlıkların tam olmasa bi­le kısmî bir tanrılık fonksiyonuna sahip bulunduğuna inanılır. Birçok âyette bu tür inançlar kesinlikle reddedildiği gi­bi söz konusu ortaklan cismanî olarak temsil eden putlar da şiddetle yerilerek din dışı ilân edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nuh’un kavmi ile Câhiliye Arapları’-nın bazı putlarının isimleri anıldıktan başka genel anlamda putlar için İlâh (âlihe. tanrılar), sanem (asnâm), vesen (evsân), timsâl (temâsîl, heykel), ünsâ gibi kelimeler kul­lanılmıştır. Birçok âyette tevhide aykın kavramlar olarak yer alan bu kelimeler aynı mahiyette hadislerde de geçer. Yahudilerin Uzeyr’i, hıristiyanlann Mesih’i Allah’ın oğlu ka­bul etmeleri (Tevbe 9/30), Câhiliye Araplan’nın aslında kız evlâttan hoşlan­mamalarına rağmen melekleri Allah’ın kızları saymaları Kur’an’da tenkide tâbi tutulur ve zevcesi (sahibe) olmayan yü­ce yaratıcıya evlât nisbet etmenin aklı­selim ile bağdaşmadığına dikkat çekilir. (En’âm 6/101) Dinler tarihinde mev­cudiyeti bilinen, Câhiliye Araplan’nda da belirtilerine rastlanan ay, güneş ve yıl­dızların takdis edilişi de tevhidle bağ­daşmayan bâtıl inançlardan kabul edi­lir. Halbuki takdis edilmek istenen gü­neş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hay­vanlar dahil olmak üzere kâinattaki her şey Allah’a secde eder; bu secdeden sa­dece bir grup insan istisna edilebilir. (Hac 22/18)

“Gece, gündüz, güneş, ay Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden belgelerindendir. Siz eğer ona kulluk et­mek istiyorsanız güneşe, aya değil bun­ları yaratan Allah’a secde edin” (Fussılet 41/37)

Duyularla idrak edilemeyen cin ve me­lek gibi bazı varlıkları veya görülebilir türden olsa da ölmek suretiyle duyu sı­nırlarının ötesine göçen saygıya değer canlıların ruhlarını takdis etmek, onları temsil eden heykelleri putlaştırmak. Câ­hiliye Araplan’nda ve diğer bazı millet­lerde görülen bir inanç şeklidir. Oysa İs­lâmiyet her şeyin Allah’ın mahlûku ol­duğunu ilân etmiş, hiçbir kimseye ne hayatında ne de ölümünden sonra be­şer olmanın ötesinde vasıflar nisbet edi­lemeyeceğini ve insan üstü saygı göste­rilemeyeceğini bildirmiştir. Bu sebeple­dir ki Hz. Peygamber, tevhid inancının henüz tam yerleşmediği ilk dönemlerde kabir ziyaretini yasaklamış, daha sonra da kabirlerin temiz, bakımlı olmasını ve muhafaza altına alınmasını tavsiye et­mekle beraber ibadet yeri haline geti­rilmesini, hatta orada hayvan kesilme­sini menetmiştir.

Aynı şekilde ne kadar saygıya de­ğer olursa olsun Allah’tan başka her­hangi bir şey üzerine yemin edilmesi­ni yasaklamış, Hz. Ömer’in Câhiliye’den kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, “Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır; ye­min edecek kimse Allah adına yemin et­meli veya susmalıdır” demek suretiyle onu ikaz etmiştir. Abdullah b. Ömer de “Kabe hakkı için” diye yemin eden kimseye müdahelede bulunarak “Kabe’nin rabbi hakkı için” demesini tavsiye etmiştir. İslâm dininde Allah adına kesilme­yen hayvan etinin yenilmemesi de as­lında tevhid inancı prensibine bağlıdır. Çünkü diğer inanışlarda olduğu gibi Câ­hiliye inanışlarına göre de tanrılara ve onların temsilcisi sayılan çeşitli putlara adaklar adanır, onlar adına kurbanlar kesilir, hayvan eti gibi faydalanılacak be­sinlerle tanrılar arasında türlü bağlantı­lar kurulurdu. Kur’ân-ı Kerîm’de yenmesi yasaklanan besinler belirtilirken Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar da (Mâide 5/3) sayılmıştır. Fıkıh âlimlerinin tamamı­na yakın bir çoğunluğu, hayvan kesilir­ken besmelenin unutulmasını sakınca­lı görmemiştir. Hatta Şafiî fakihleri ile İmam Ahmed ve Mâlik’ten gelen bir ri­vayete göre besmelenin kasten terkedilmesinde de mahzur yoktur. Çünkü yasak olan, hayvanın Allah’tan başkası adına kesilmesidir; müslümanın böyle bir inanç taşıması ise söz konusu değildir.

Başta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere naslardan çıkarılan ve bütün müslümanlar tarafından samimiyetle benimsenen inanç prensiplerine göre Allah’tan baş­ka en çok hürmet edilecek olan varlık Hz. Muhammed’dir. Hatta Allah’ı sev­menin belirtisinin, O’nun lütuf ve affına erişmenin yolunun Hz. Muhammed’e uy­maktan ibaret olduğu ifade edilmiş (Âli İmrân 3/31), Peygamber’e itaat etme­nin Allah’a itaat anlamına geldiği belir­tilmiştir. (Nisâ 4/80) Bununla birlik­te Allah ile Resulü’nün hukuku kesin çiz­gilerle birbirinden ayrılmış, resulde be­şer olmanın fevkinde ilâhî hiçbir özelli­ğin bulunmadığı ısrarla dile getirilmiş, geçmiş peygamberlerin de aynı özellik­leri taşıdıkları ve kendilerinin de bunu ümmetlerine telkin ettikleri ifade edil­miştir. (Âl-i İmrân 3/79-80; Mâide 5/116-117; Kehf 18/110) Kur’an’da “Allah” ve Hz. Muhammed kastedilerek “Resul” kelimeleri yanyana zikredilirken her birine karşı müminlere düşen vazi­feler şu şekilde belirlenmiştir: Allah’a, yaratıcısı ve yöneticisi olarak dünyanın, ceza ve mükâfat vericisi olarak âhiretin sahibi aşkın varlık olarak, resulüne de O’nun talimatını insanlara getiren ve uy­gulayan örnek insan olarak inanmak; Al­lah’a tapınmak ve ondan korkmak, resu­lüne itaat, yardım ve tazim etmek (Nûr 24/52; Feth 48/9) Hîre halkının kendi liderlerine secde ettikleri­ni gören Kays b. Sa’d, Hz. Peygamberin secde edilmeye daha lâyık bir lider oldu­ğunu düşünerek bunu kendisine teklif etmiş, o da Allah’tan başkasına secde edilemeyeceğini belirterek kendisine sec­de edilmesini kesin olarak yasaklamıştır. Tevhid dinine bağlı olmalarına rağmen hıristiyanlann Hz. îsâ’ya insan üstü vasıflar atfetmele­ri karşısında Hz. Muhammed ümmetini uyarmış ve şöyie demiştir: “Hıristiyan­lann Meryem oğlu îsâ’yı İnsan üstü va­sıflarla Övdüğü gibi siz de beni övmeyin. Ben sadece Allah’ın bir kuluyum. Benim için Allah’ın kulu ve resulü deyin”

Başta tefsir, hadis, kelâm, İslâm fel­sefesi, tasavvuf olmak üzere İslâmî ilim­lerle meşgul olan birçok bilgin, Allah’ın birliğini naklin yanı sıra aklî delillerle de ispatlamaya çalışmıştır. İslâm düşünce­sine bağlı muhtelif ekollerin sıfatlar ko­nusunda göze çarpan fikir ayrılıkları, duyu organlarıyla idrak edilemeyen Al­lah’ın sadece zihnî bir varlıktan ibaret olmayıp fiilen de mevcut bulunduğunu sıfatlarıyla ispat etmenin yanında, O’nu birliğini zedeleyecek her türlü ortaklık ve benzerlikten tenzih etme düşüncesi­ne dayanmaktadır.

Kelâm âlimleri Allah’ın birliği konusu­na genellikle iki açıdan bakmışlardır: Zâ­tı itibariyle tek ve ortaksız olması, sıfat­ları açısından O’nunla yaratılmışlar ara­sında benzerliğin bulunmaması. İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe el-Fıkhü’l-ekber, Allah Teâlâ’nın, ortağı bulunmamak an­lamında bir olduğunu belirttikten sonra İhlâs sûresini delil olarak getirmiş ve O’nun cisim veya araz olmadığını, denginin veya zıddının (rakibinin) söz konu­su olamayacağını, ne kendisinin herhan­gi bir şeye ne de herhangi bir şeyin ken­disine asla benzemediğini ifade etmiştir. Sün­nî kelâmın kurucularından Ebû Mansûr el-Mâtürîdî tevhidin tarihî, aklî ve koz­molojik delillerle sabit olduğunu söyle­dikten sonra tarihî delil olarak, çoğulcu bir inanca sahip olanlar da dahil olmak üzere, Allah’ın varlığını benimseyen her­kesin aslında tek tanrı anlayışını da be­nimsemiş olduğunu belirtir. Tevhid eh­linin benimsediği yüce tanrıdan başka ciddi anlamda tanrılık iddiasında bulu­nan, tanrılığını belgeleyecek fiiller işle­yen veya mucizelerle donanmış peygam­berler gönderen birinin ortaya çıktığını tarih kaydetmemiştir. Mâtürîdî tevhid için ileri sürdüğü aklî delili, konu ile il­gili âyetlerin istidlal biçimine dayandır­mıştır. Bu âyetlerden biri (Enbiyâ 21/22), göklerde ve yerde yani tabiatta Al­lah’tan başka tanrılar bulunsaydı tabiat düzeninin bozulacağını ifade eden ve ke­lâm literatüründe “Burhân-i temânu” diye anılan delilin kaynağını oluşturur. Diğerleri de aynı konuda sık sık zikredilen şu âyetlerdir:

“De ki, eğer iddia et­tikleri gibi Allah’la beraber başka tan­rılar bulunsaydı, o takdirde onlar yüce kudret sahibi Allah ile mücadele etme­nin yolunu araştırırlardı” (İsrâ 17/42)

“Allah evlât edinmemiştir. O’nunla bir­likte başka bir tanrı da yoktur; eğer öy­le olsaydı her bir tanrı kendi yarattığı ile başbaşa kalır ve tanrılar birbirine üstün gelmeye çalışırlardı” (Mü’minün 23/91)

“Yoksa Allah’a O’nun gibi yaratan ortaklar buldular da yaratış, kendileri­ne, birbirine benzer mi göründü?” (Ra’d 13/16)

Mâtürîdi’nin kaydettiği koz­molojik delil de tabiatta gözlenen düzen esasına dayanır. O bununla İlgili olarak çeşitli örnekler verdikten sonra halik ile mahlûk arasında düşünülecek her tür­lü benzerlik iddiasını muhtelif delillerle reddeder. Sün­nî kelâm ekolünün diğer temsilcisi olan Eş’arfye gelince, o da biraz önce söz ko­nusu edilen tevhid âyetlerine dayana­rak Mâtürîdîde olduğu kadar güçlü ol­masa da zât-ı ilâhiyyenin birliğini ispata çalışır, sıfatlan açısından da onunla ya­ratıklar arasında hiçbir benzerliğin bu­lunmadığını kaydeder. Mâtürîdî ve Eş’ari’den sonra gelen kelâmcılar Allah’ın birliği konusunu işle­meye devam etmişler ve istidlallerini ge­nellikle Enbiyâ süresindeki âye­te dayandırarak temânu1 delilini kullan­mışlardır. Halik ile mahlûk arasında hiç­bir benzerliğin bulunmadığı konusunda da “Tenzih âyeti” diye tanınan Şürâ sü­resindeki âyete dayanarak olduk­ça farklı ispatlar yapmışlardır. Yeni ilm-i kelâm dö­nemi kelâmcılarının ispatlan da aynı mahiyettedir.

Mu’tezile’nin Allah’ın birliği konusun­da titiz davranan bir kelâm ekolü oldu­ğu ve bu sebeple de sadece zihinde de olsa zât-ı ilâhiyyeden ayrı düşünülebile­cek olan mâna sıfatlarını kabul etmedi­ği bilinmektedir (aş. bk). Mu’teziie kelâmcıları da tevhid konusunu, hem Al­lah’ın birliği hem de yaratılmışlarla O’nun arasında hiçbir benzerliğin bulunmayı­şı açısından Sünnî kelamcılar paralelin­de ele alarak işlemişlerdir.

İrade sıfatı konusundaki fark­lı anlayışlarına dayanarak temânu’ deli­linin kendileri için isabetli bir sonuç ver­meyeceği tarzında Cüveynî tarafından Mu’tezile’ye yöneltilen uzun tenkitler daha çok tartışma tek­niğiyle ilgili olup onların tevhid anlayışı­na gölge düşürecek nitelikte görünme­mektedir. Yine Mu’tezile’nin İhtiyarî fiil­lerde kula serbest irade tanıyarak onu fiilinin halikı kabul etmesi tevhid inancına zarar getirmez. Şîa kelâmcılannın tevhid anlayışı da Mu’tezile paralelinde görünmektedir.

İslâm filozofları da Allah’ın birliği ko­nusuna özel bir ilgi göstermişlerdir. Kendî Allah’ın varlığı için kullandığı hudûs delilinin sonunda yaratıcının tek veya çok olma alternatiflerini tartışır. Yaraüa birden fazla düşünüldüğü tak­dirde, bunlardan her birinin birleşik (mürekkeb) bir varlık olması gerekir. Çünkü tanrı olmaları sebebiyle her birinin ya­ratıcılık gibi müşterek, fakat kendine has bir şahsiyeti ve dolayısıyla çokluğu (taaddüd) sağlayan özel bazı vasıflan bu­lunmalıdır. Bu genel ve özel vasıflar da onları birleşik varlıklar haline getirir. Her birleşik varlık, unsurlarını bir araya geti­rip kendisini oluşturacak başka bir var­lığa muhtaçtır. O varlık eğer tek ise işte ilk yaratıcı odur; değilse bir önceki al­ternatif devreye girer ve bu durum son­suz olarak devam eder. Bu ise aklın ka­bul etmeyeceği bir şeydir. Şu halde Allah birdir, yaratılmışlara ben­zemez, Allah yaratıcı, diğer varlıklar ya­ratılmıştır; Allah bakî, diğerleri ise fânîdir. Kindî’nin kullan­dığı bu delil sonraki filozoflar tarafın­dan da benimsenmiştir. Fârâbî, Allah’ın en kâmil bir mevcu­diyetle var olduğunu belirttikten sonra Kindfnİn metodunu kullanarak Allah’ın birliğini ispat eder. O aynca Allah’ın ekmel-i vücûd ile var oluşunu O’nun birliği için de delil kabul eder. Çünkü bir şeyin dengi veya benzerinin bulunması onun ekmel oluşuna aykın düşer. Fârâbî Al­lah’ın her yönüyle benzerinin bulunma­yışı açısından da bir olduğunu ispat et­meye çalışır. İbn Sina, Allah’ın birliğini O’nun varlığını ispat etmek için esas aldığı “Vâcibü’l-vücûd-mümkinü’l-vücûd” kavramlarına da­yandırmıştır.

Kelâmcılara karşı tenkitçi bir tavır ta­kındığı bilinen İbn Rüşd, Allah’ın birliği­ni ispat etmek için Mâtürîdîden itiba­ren istidlal kaynağı olarak başvurulan tevhid âyetlerini delil getirdikten sonra kelâmcılar tarafından işlendiği şekliyle temânu’ delilinin halk tarafından anlaşı-lamayacağını ve bu delil ile istenen so­nuca ulaşılamayacağını söylemiştir. İbn Rüşd, Mâtüridî gibi Enbiyâ süresinde­ki âyetten (21/22) ilham alarak Allah’ın birliğinin ispatını evrenin şu anda sahip olduğu nizam esasına dayandırmak is­temiştir.

Allah’ın bir olduğu ve O’nunla yaratıl­mışlar arasında zât ve sıfatlar açısın­dan herhangi bir benzerliğin bulunmadığı inancı, müslümanların hem âlimleri hem de büyük halk kitleleri tarafından İslâm tarihi boyunca benimsenmiş bir akîdedir. islâmiyet’in tevhid dini oluşu, denebilir ki, bu tarihî realite ile de ispat edilmiştir. Duyularla idrak edilemeyen yüce bir zâtın, bir taraftan bilinip tanın­ması ve evrenin yaratıcısı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan tek ve benzer­siz oluşunun kavranılması gerçeği kar­şısında İslâm düşünce tarihinde farklı iki görüşün ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bunlardan birine göre yüce yaratıcının fiilen var olduğunu, insan ve kâinatla münasebet halinde bulunduğu­nu kavrayabilmek için. O’nu insan anla­yışının alanına giren bazı sıfatlarla nite­lendirmek gerekir. Bu nitelendirme, tan­rılıkla bağdaşmayan bazı kavramları (tenzîhî sıfatlar) O’nun zâtından uzaklaştır­mak ve kemal ifade eden bazı kavram­ları (sübûtî sıfatlar) O’na nisbet etmek şeklinde olur. Diğer görüşe göre ise Al­lah’ın tek ve benzersiz olduğu inancını zedelememek için O’nun zâtına herhan­gi bir kavram nisbet etmemek ve zâtı sadece olumsuz kavramlardan tenzih etmek lâzımdır. Çeşitli kelâm, felsefe ve tasavvuf ekollerine bağlı olan veya ihtiyatlı davranan gruplar arasında. İs­lâm düşünce tarihi boyunca ortaya çıkan tartışmaların üslûbu ne olursa ol­sun, ciddi sayılabilecek hiçbir düşünce grubu Allah’ı, sadece zihinde bulunan ve hiçbir sıfatla nitelendirilemeyen bir varlık olarak kabul etmemiş, buna karşılık O’nu selbî ve sübûtî sıfatlarla va­sıflandıran lar da hiçbir zaman zât-ı ilâhiyyeyi beşerî ve maddî bir çerçeve için­de mütalaa etmemiştir (sıfatlar bölümü­ne bakınız) Bundan dolayı. Allah’a nis­bet edilen kayyüm, ev­vel, âhir, zahir, bâtın sıfatlarından, İslâm Ansiklopedisi’ndeki ALLAH maddesini ilmî tarafsızlıktan uzak saygısız bir ifade ile kaleme alan, bu sebeple de sık sık ithamlarının ce­vaplandırılmasına mecburiyet hissedilen D. B. Macdonald’ın anladığı müşahhas mânayı hiçbir müslüman anlamamıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan ve vahiy di­liyle Allah’ın nitelendirilmesinden ibaret bulunan bu tür sıfatların. “Peygamber’in âteşîn muhayyilesi’nin ürünü olabilece­ğine, diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed’e de vahyin gelebilece­ğini bir türlü kabul edemeyen Macdonald çizgisindeki müsteşriklerden baş­ka kimse ihtimal vermemiştir. Yine ba­zı Batılı yazarların zannettiği gibi hacca giden müslümanların orada Kabe’ye ta­pınmaları söz konusu değildir. Bilindiği gibi mâbedler tapacak de­ğil tapınaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Mescidler Allah’ındır. Öyleyse oralarda Al­lah’la birlikte başka bir şeye tapmayın” denilmek suretiyle müslümanların ibadet yerlerinde haça, put­lara ve diğer şeylere tapmaları yasak­lanmış, gerçekte de onlar bu tür yanlış inançlardan sakınarak tevhidin gereğini daima yerine getirmişlerdir.

  • Allah İslam Hat Sanatında Allah Lafzı Kullanımı
  • Allah, Türk Dini Musikisinde Allah İsmi Kullanımı
  • Allah, Türk-İslam Edebiyatında Allah İsmi Kullanımı
  • Allah Varlığı, Birliği, İsimleri, Sıfatları Literatürü Hakkında Bilgi
  • Allah’ın Sıfatları, Tenzihi, Subuti, Fiili Sıfatları
  • Allah’ın İsimleri, Allah İsimleri, Zati, Kainatı ve İnsanı İlgilendiren İsimleri
  • Allah Varlığı Delilleri, Hudus, İmkan, Nizam, Fıtrat Delilleri, Tasavvuf Metodu
  • Dinlerde Tanrı İnancı, Çin, Hint, Eski Mısır, Yunan, Türk, Zerdüşt, Araplarda
  • Allah Nedir, Ne Demek, Ne Anlama Gelir, Etimolojisi

Diyanet İslam Ansiklopedisi