Tarih

Alkame bin Ulase Kimdir, Hayatı, (sahabi)

Alkame b. Ulâse b. Avf el-Kilâbî el-Âmirî (ö. 20/641) Hz. Ömer devrinde valilik yapan sahâbî.

Âmir b. Sa’saa kabilesinin Kilâb boyu­na mensuptur. Câhiliye devrinde kabile­si arasında büyük bir nüfuz ve itibara sahipti. Hudeybiye Antlaşması’ndan son­ra ve Mekke’nin fethinden önce Medi­ne’ye giderek Hz. Peygamber’le görüş­tü ve kabilesi adına ona biat etti. Müellefe-i kulûb’dan olduğu. Hz. Peygamber’in aynı durumdaki diğer sahâbîlerle birlikte ganimetten ona da önemli pay­lar ayırdığı kaynaklarda zikredilir. Alka­me, Tâif halkının müslüman oluşundan kısa bir süre sonra irtidad ederek Şam’a gitti. Hz. Peygamberin ölümü üzerine çıkan karışıklıktan faydalanarak Kilâboğulları arasına döndü ve onlan teşkilât­landırmak istedi, fakat Hz. Ebû Bekir’in bölgeye Kaka1 b. Amr kumandasında bir askerî birlik göndermesi üzerine Suri­ye’ye kaçmak zorunda kaldı. Hz. Peygamber’in ölümünden sonra irtidad ettiği, hatta bu irtidad olayının Hz. Ömer devrinde meydana geldiği hakkında da bazı rivayetler vardır. Alkame’nin daha sonra tövbe ederek yeniden müslüman olduğu bilinmektedir. Nitekim Hz. Ömer onu Havran’a vali tayin etmiş, hayatının sonuna kadar da burada kalmıştır.

Alkame ile amcazadesi Âmir b. Tufeyl arasındaki üstünlük iddiası üzerine şair A’şâ Meymûn’un Alkame aleyhine söy­lediği kaside, Câhiliye devri edebî mah­sulleri arasında yer alır. İslâmiyet’in ilk yıllarında Alkame’nin Bizans imparato­runun huzurunda Resûl-i Ekrem hak­kında iyi sözler söylemesi sebebiyle Hz. Peygamber onun aleyhindeki bu kasi­denin rivayet edilmesini yasaklamıştı.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler