Ali Pa­şa Camii (Bursa), Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ali Pa­şa Camii, Bursa’da erken Osmanlı dönemine ait bir cami.

Alipaşa mahallesi Eski Sokak’ta bulu­nan cami Yıldırım Bayezid’in veziri Çandarlı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kesin inşa tarihi bilinmemekte, ancak vakfiyesinin 796 (1394) tarihli olmasın­dan daha önceki bir tarfrıte yapıldığı an­laşılmaktadır. Zaviye cami tipindedir. 1854’teki büyük zelzelede kubbeleriyle taphane odaları olan yan kanatlan ve orijinal minaresi yıkılmış, mihrap tara­fında da gözle görülür bir çarpılma mey­dana gelmiştir. Cami bugünkü şeklini depremden sonra geçirdiği büyük ona­rım sırasında almıştır.

Son cemaat yeri beş kemerlidir ve mevcut izlerden, kemerlerin meydana getirdiği bölümlerin kubbeli oldukları anlaşılmaktadır. Çokgen gövdeli iki sütunçesi bulunan kapı nişi on bir, iki ya­nında yer alan hücreler ise beşer sıra mukarnaslıdır. Bugün tavanla örtülü olan harimin ana eksen üzerinde iki kubbeli, tamamen yıkılmış bulunan yan kanatla­rın da daire tonozlu oldukları yine mev­cut izlerden anlaşılmaktadır. Duvarlar üç sıra tuğla, bir sıra moloz taşla örül­müştür.

DİA